862 తరుణియంతు taruNiyantu

TitleతరుణియంతుtaruNiyantu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviతరుణియంతు తాళలి బాధెనా తరుణిtaruNiyantu tALali bAdhenA taruNi
చరణం
charaNam 1
తరళెయ కంఠవ మరళినా బిగిదప్పి
మదవసదెయ ఒదెవ కడుబాదెయ తరుణి
taraLeya kanThava maraLinA bigidappi
madavasadeya odeva kaDubAdeya taruNi
చరణం
charaNam 2
మనవెంబ కంటకయన్నను చుచ్చుత
స్ఫులితీ-కలితె లలితె-లలనెయె నా తరుణి
manavemba kanTakayannanu chuchchuta
sphulitI-kaLite lalite-lalaneye nA taruNi
చరణం
charaNam 3
కనసిలి కండెను మనదింద కూడెన్న
భామె-కామె నమిసె-భ్రమిసె నా తరుణి
kanasili kanDenu manadinda kUDenna
bhAme-kAme namise-bhramise nA taruNi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s