863 అలమేలమ్మ alamElamma

Titleఅలమేలమ్మalamElamma
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఅలమేలమ్మ నిలవిల్ల నిన్న సమ
కలిమలదిందమ్మ మలినళాగిహెయమ్మ
alamElamma nilavilla ninna sama
kalimaladindamma malinaLAgiheyamma
చరణం
charaNam 1
జగలి మేల్నిల్లువె అగలదె మనగళింద
నగువిర్నాపోదొడె అగణిత మహిమళె
jagali mElnilluve agalade managaLinda
naguvirnApOdoDe agaNita mahimaLe
చరణం
charaNam 2
కనలదె ఎన్నను మనసి మేలెన్న
అనుసమ శక్తాళె నన్నన్ను ప్రీతిసు
kanalade ennanu manasi mElenna
anusama SaktALe nannannu prItisu
చరణం
charaNam 3
పరతర మహిమళు సురరానారీయంతె
శరీరవాంతి హే నీ శిరియను హొందు నీ
paratara mahimaLu surarAnArIyante
SarIravAnti hE nI Siriyanu hondu nI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s