864 ప్రియే బా బా priyE bA bA

Titleప్రియే బా బాpriyE bA bA
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
ప్రియే బా బా బా ప్రియే బారెలె
వైయ్యారి నీరె బారె మన మోహినియె బా బా బా

బారె నీరె సరసాక్షియె
మోరెయను తోరిసె శృంగారినియె
రతివంతె మతివంతె నిశ్చింతె

మార నమ్మధీర శూరగారు మాడుతిరువను
బారె మన మోహినియె బా బా బా
priyE bA bA bA priyE bArele
vaiyyAri nIre bAre mana mOhiniye bA bA bA

bAre nIre sarasAkshiye
mOreyanu tOrise SRngAriniye
rativante mativante niSchinte

mAra nammadhIra SUragAru mADutiruvanu
bAre mana mOhiniye bA bA bA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s