865 బల్లెనేనో ballenEnO

Titleబల్లెనేనోballenEnO
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaఫరజ్faraz
తాళం tALaఆదిAdi
బల్లెనేనో ప్రియ నిన్న
లల్ల మాయతలి తన
ప్రీతి ఒబ్బళల్లి ఆతుర కెలవరల్లి
క్షితెనోడె ఎల్లరల్లి
మాతు మాత్ర నన్నల్లి
ballenEnO priya ninna
lalla mAyatali tana
prIti obbaLalli Atura kelavaralli
kshitenODe ellaralli
mAtu mAtra nannalli

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s