866 తరణిమణి taraNimaNi

TitleతరణిమణిtaraNimaNi
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaజంజూటిjanjUTi
తాళం tALaఏకEka
తరణిమణి పోగి కరతారె ప్రాణ కాంతన
విరహ సైరిసలారెనె వేణుగోపాలన
జారతనద చదురె నాను
దూరమాడి బందె ఎన్న నారసింహను బిడను ఎన్న
taraNimaNi pOgi karatAre prANa kAntana
viraha sairisalArene vENugOpAlana
jAratanada chadure nAnu
dUramADi bande enna nArasim^hanu biDanu enna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s