867 ఏను మోసవో Enu mOsavO

Titleఏను మోసవోEnu mOsavO
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏను మోసవో ప్రియనె ఎన్నొళుEnu mOsavO priyane ennoLu
అనుపల్లవి anupallaviసుఖసార పూశర రణధీర గంభీరsukhasAra pUSara raNadhIra gambhIra
చరణం
charaNam 1
ఆశిసిదవళను పోషిసదె నీను
మైమెరెదు ఎన్న జరిదు మనమురిదు తెరళువుదు
ASisidavaLanu pOshisade nInu
maimeredu enna jaridu manamuridu teraLuvudu
చరణం
charaNam 2
ప్రాణసఖనె నిన్న ప్రాణసఖియోళు
అన్యాయ వణమాయా నిర్దయా నిరుపాయ
prANasakhane ninna prANasakhiyOLu
anyAya vaNamAyA nirdayA nirupAya
చరణం
charaNam 3
అంబుజ వదనెయోళ్ అంబుగళ ప్రహారవె
మమ ఈశమాయ పాశ పరిక్లేశనీయువుదు
ambuja vadaneyOL ambugaLa prahArave
mama ISamAya pASa pariklESanIyuvudu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s