868 ఏను న్యాయవో Enu nyAyavO

Titleఏను న్యాయవోEnu nyAyavO
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaఆనంద భైరవిAnanda bhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏను న్యాయవో ప్రియనె నినగెEnu nyAyavO priyane ninage
అనుపల్లవి anupallaviఆకాంతి గుణవంతి బలుచింతి మాడువళుAkAnti guNavanti baluchinti mADuvaLu
చరణం
charaNam 1
కాయజతాపకె బాయబిడువళాకె
శ్రీయవె న్యాయవె క్రియావె ప్రియనె
kAyajatApake bAyabiDuvaLAke
SrIyave nyAyave kriyAve priyane
చరణం
charaNam 2
అంబుజాక్షియళను హంబలిసువుదు
ఓలితల్లా ఇదు సల్లానడెనల్లా గుణశీల
ambujAkshiyaLanu hambalisuvudu
OlitallA idu sallAnaDenallA guNaSIla
చరణం
charaNam 3
మదగజగమనెయోళ్ మదనన కదనకె
ఈ కాయా ఎళెప్రాయ మయరాయ బాప్రియా
madagajagamaneyOL madanana kadanake
I kAyA eLeprAya mayarAya bApriyA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s