869 బారో సుందరా bArO sundarA

Titleబారో సుందరాbArO sundarA
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaశంకరాభరణంSankarAbharaNam
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబారో సుందరా ఏ ధీర మనోహరాbArO sundarA E dhIra manOharA
అనుపల్లవి anupallavi
చరణం
charaNam 1
చారుగాత్ర నిన్న వారిజ ముఖవ
పూరా ఈక్షిసి నా భారితోష గొంబె
chArugAtra ninna vArija mukhava
pUrA Ikshisi nA bhAritOsha gombe
చరణం
charaNam 2
పంథబేడ ప్రాణకాంత వరనె ఎన్న
ఇంతు ఈ పరియ భ్రాంతిగొండిరువె
panthabEDa prANakAnta varane enna
intu I pariya bhrAntigonDiruve
చరణం
charaNam 3
మేదినీగధికవాద వృషపూర
నాదప్రియనె మోడది పోషిసో
mEdinIgadhikavAda vRshapUra
nAdapriyane mODadi pOshisO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s