870 సరియె ఛీ sariye ChI

Titleసరియె ఛీsariye ChI
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసరియె ఛీ బిడుబిడు సరియె దుర్మార్గవు సరియెsariye ChI biDubiDu sariye durmArgavu sariye
అనుపల్లవి anupallavi
చరణం
charaNam 1
ఆశెతోరిసుతెనగె మోస మాడుత డాసియోడనె
సహవాస మాడిదబగె సరియె
ASetOrisutenage mOsa mADuta DAsiyODane
sahavAsa mADidabage sariye
చరణం
charaNam 2
ఛీ బిడుబిడు హరియె దుర్మార్గవు సరియె
బిడదె సత్కర్మక్కె వడయా నీనెనుతా
మడదియ వ్రతవన్ను కెడిసిద బగె ఇదు సరియె
ChI biDubiDu hariye durmArgavu sariye
biDade satkarmakke vaDayA nInenutA
maDadiya vratavannu keDisida bage idu sariye
చరణం
charaNam 3
పరసతి తంగియందు అరితు వావెయబిట్టు
పురుష జనర హరియేనుతలి సరియె ఛీ బిడు బిడు హరియె
parasati tangiyandu aritu vAveyabiTTu
purusha janara hariyEnutali sariye ChI biDu biDu hariye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s