874 కాంత బారనే kAnta bAranE

Titleకాంత బారనేkAnta bAranE
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviకాంత బారనే సఖి కరెయెkAnta bAranE sakhi kareye
అనుపల్లవి anupallaviమునిదె నానేనెందెనె సఖి కరెయె బారనెmunide nAnEnendene sakhi kareye bArane
చరణం
charaNam 1
ఆతన మాతిగె నామరుళాదెనె
సోతవళోడనె ఇన్యాతర ఛలవె
Atana mAtige nAmaruLAdene
sOtavaLODane inyAtara Chalave
చరణం
charaNam 2
ఆతురకె మనసోతెనా కరెయె
పురుషర జాలవు అరక్షణవెంబుదు
Aturake manasOtenA kareye
purushara jAlavu arakshaNavembudu
చరణం
charaNam 3
సలుగెయ మాతినోళ్ ఛలవిన్నేను
కరెకరె గోళగాదెనా సఖి కరెయె
salugeya mAtinOL ChalavinnEnu
karekare gOLagAdenA sakhi kareye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s