876 మందయానె mandayAne

TitleమందయానెmandayAne
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమందయానె మనెగె ప్రియబారనెmandayAne manege priyabArane
చరణం
charaNam 1
సుందరాంగన విరహ తాళలారె నా
గిళి కోకిలెగళు ఫలగళ మేయుత
sundarAngana viraha tALalAre nA
giLi kOkilegaLu phalagaLa mEyuta
చరణం
charaNam 2
సవిగళ గేయుత బారనె
ఈగ వసంతాగమ మెల్లనె బీసువ చెల్లిన మారుత
savigaLa gEyuta bArane
Iga vasantAgama mellane bIsuva chellina mAruta
చరణం
charaNam 3
మల్లిగె పోగళ చెల్లిదువు అళికుల ఝంకారకె గిళిగళు కూగలు
సెళియువదీగలె కోగిలియు ప్రియబారనె
mallige pOgaLa chelliduvu aLikula jhankArake giLigaLu kUgalu
seLiyuvadIgale kOgiliyu priyabArane

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s