878 కాంతనా కరెదు kAntanA karedu

Titleకాంతనా కరెదుkAntanA karedu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviకాంతనా కరెదు తోరె బారె
నమ్మనెగె బారనె
kAntanA karedu tOre bAre
nammanege bArane
అనుపల్లవి anupallaviసుగుణ నమ్మనెగె బారనె
విటనగలిక్షణ బిట్టరలారెనె
suguNa nammanege bArane
viTanagalikshaNa biTTaralArene
చరణం
charaNam 1
ఎంటు దివస మొగదోరనె
కెట్ట సవతియ మనెసిట్టెలి సేరిద
దుష్ట చోరనె బలు మోసగారనె
enTu divasa mogadOrane
keTTa savatiya manesiTTeli sErida
dushTa chOrane balu mOsagArane
చరణం
charaNam 2
బుగురెమాట తన్ను గురలె చూటద
సుగుణ సుందర ఇప జారనె
నగె మొగదోరుత హగరణ గైయుత
పాపి చోరను బలు మోసగారనె
buguremATa tannu gurale chUTada
suguNa sundara ipa jArane
nage mogadOruta hagaraNa gaiyuta
pApi chOranu balu mOsagArane
చరణం
charaNam 3
స్మరశర దురియొళు బళిలి సఖియర
కొరతెగె కారణనాదనె స్మరవె సుందరి ఇవన
వినోదవ మరెయలారెనె అనుదిన స్మరిసుతిర్పెనె
smaraSara duriyoLu baLili sakhiyara
koratege kAraNanAdane smarave sundari ivana
vinOdava mareyalArene anudina smarisutirpene

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s