879 ఆవనారియు AvanAriyu

TitleఆవనారియుAvanAriyu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకాంబోదిkAmbOdi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఆవనారియు ఆకెగైవ మాయెయు
భావజాత భామినియు
దేవ కిన్నరాంగనెయు
AvanAriyu Akegaiva mAyeyu
bhAvajAta bhAminiyu
dEva kinnarAnganeyu
చరణం
charaNam 1
సర్పవేణి సరసవాణి
కర్పూర పునగంధరాణి
కందర్ప బాణగళ
ఇర్పుగుంబె సెరువళెన్న
sarpavENi sarasavANi
karpUra punagandharANi
kandarpa bANagaLa
irpugumbe seruvaLenna
చరణం
charaNam 2
నోడె వారిజాక్షియె జయశ్రీ
పాండురంగన నోడె
రాజరాజ శ్రీ రాజనశ్రిత తీజ
రాజ తేజనానోడె రాజతేజనా
nODe vArijAkshiye jayaSrI
pAnDurangana nODe
rAjarAja SrI rAjanaSrita tIja
rAja tEjanAnODe rAjatEjanA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s