880 పంపా రమణన pampA ramaNana

Titleపంపా రమణనpampA ramaNana
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaపూర్విpUrvi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviపంపా రమణన తోరె బాలె
సంపిగెయ మాలె మల్లిగెయమాలె
pampA ramaNana tOre bAle
sampigeya mAle malligeyamAle
చరణం
charaNam 1
ఇంపిలి ముడిసు తంపల్లిరమిసుత
ఇందు దోరిసు సోంపిన వదనె
impili muDisu tampalliramisuta
indu dOrisu sOmpina vadane
చరణం
charaNam 2
ఉరగాధీశయన జగదలి
సరస మాడుతలి సెళెమంచకెళద కాణమ్మ
uragAdhISayana jagadali
sarasa mADutali seLemanchakeLada kANamma
చరణం
charaNam 3
కరదల్లి కరవిట్టు బరదేళదప్పుత
హరళిన మంచక్కె ఎళెదనమ్మా
karadalli karaviTTu baradELadapputa
haraLina manchakke eLedanammA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s