881 సారి భజిపె sAri bhajipe

Titleసారి భజిపెsAri bhajipe
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaబేహగ్bEhag
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసారి భజిపె నిన్న చదురsAri bhajipe ninna chadura
అనుపల్లవి anupallaviమార నుర బెగె బాడి బళలువే
సేరిదవళ విచార సుందరా
mAra nura bege bADi baLaluvE
sEridavaLa vichAra sundarA
చరణం
charaNam 1
సన్నుతాంగ యన్నింగిత వరియదె భంగిసిదరె నా
భంగపడువెను సంగసుఖవు బేకెంబ బయకెయే
ఒందుగూడి ఆనంద పడిసో విర విహార
sannutAnga yanningita variyade bhangisidare nA
bhangapaDuvenu sangasukhavu bEkemba bayakeyE
ondugUDi Ananda paDisO vira vihAra
చరణం
charaNam 2
క్షితియోళు నినగున్న కరిన్యారిహరు మతిహీనళే నీ
జొతెయాగిరలు పతి నీగతియందతి నంబిదెనా
రతిపతి పిత పరాకే
kshitiyOLu ninagunna karinyAriharu matihInaLE nI
joteyAgiralu pati nIgatiyandati nambidenA
ratipati pita parAkE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s