882 బారె సుందరి bAre sundari

Titleబారె సుందరిbAre sundari
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaభైరవిbhairavi
తాళం tALaఖజాపుkhajApu
పల్లవి pallaviబారె సుందరి మోహమంజరి
మార మయూరి
bAre sundari mOhamanjari
mAra mayUri
అనుపల్లవి anupallaviవారిజాక్షి తోరుముఖవ నారీ వయ్యారిvArijAkshi tOrumukhava nArI vayyAri
చరణం
charaNam 1
నల్లెకేళే నిల్లలారె పల్లవాధరె
చల్వ ముఖవదోళిరు సుఖవ నారివైయ్యారి
nallekELE nillalAre pallavAdhare
chalva mukhavadOLiru sukhava nArivaiyyAri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s