883 ప్రాణకాంత prANakAnta

Titleప్రాణకాంతprANakAnta
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviప్రాణకాంత మోహనా బామతివంత నిన్నగలెహె
ప్రియక్షోణియోళ్ బహళ సంపన్న మన్మన సుఖ
prANakAnta mOhanA bAmativanta ninnagalehe
priyakshONiyOL bahaLa sampanna manmana sukha
చరణం
charaNam 1
సదనా తను మన నిన్నోళ్ పూర్ణవిరహది నా
బళలువెనో సుందరనే
sadanA tanu mana ninnOL pUrNavirahadi nA
baLaluvenO sundaranE
చరణం
charaNam 2
హృదయదిమారనూ సదెవ తన్న బాణది ఇదపరి
హరిపర నా కాణనే మద్వచనవ పాలిసు జాణా
hRdayadimAranU sadeva tanna bANadi idapari
haripara nA kANanE madvachanava pAlisu jANA
చరణం
charaNam 3
కుందెణిసదె బా ప్రవీణా యదువరనే ముదదాగి
ఒరగెన్నోళు ప్రాణకాంతా
kundeNisade bA pravINA yaduvaranE mudadAgi
oragennOLu prANakAntA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s