884 మమతె మాత్ర mamate mAtra

Titleమమతె మాత్రmamate mAtra
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaసింధు భైరవిsindhu bhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమమతె మాత్ర ఒందిరళి అళియదెందిగగలదంత
మమతె మాత్ర వందిరలి
mamate mAtra ondiraLi aLiyadendigagaladanta
mamate mAtra vandirali
మమతె ఇరలెన్న మేలె రమణీ కేళలే బాలే
సుమశరనురుబెగె క్రమాది ముద్ది సువంథ మమతేళా
mamate iralenna mEle ramaNI kELalE bAlE
sumaSaranurubege kramAdi muddi suvantha mamatELA
అళికలంచా కుచవాదా ఇత్తుతాతెక్కెయిందప్పి కొండుaLikalamchA kuchavAdA ittutAtekkeyimdappi konDu
చుంబనాబీరుత్త మోహదిందెన్న సంభ్రమదోళు
కూడుత్త ఆతుంబిగురుళెత్తిరత్తి బోంబేయంబోమోహదిం
chumbanAbIrutta mOhadimdenna sambhramadOLu
kUDutta AtumbiguruLettiratti bOmbEyambOmOhadim
మమతె ధీరా మోహదా సుందరా ప్రాణేశmamate dhIrA mOhadA sundarA prANESa
ముద్దు సారా శృంగార శరీరరాళిదరు నిత్యదోళిన్న
కూడూ సుఖదా శిరోవంతా
muddu sArA SRngAra SarIrarALidaru nityadOLinna
kUDU sukhadA SirOvantA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s