885 మనెగ్యాతకె manegyAtake

Titleమనెగ్యాతకెmanegyAtake
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaబరహరిbarahari
తాళం tALaదేశాదిdESAdi
పల్లవి pallaviమనెగ్యాతకె బారనె మోహదనల్లా
మనెగ్యాతకె బారనె
manegyAtake bArane mOhadanallA
manegyAtake bArane
అనుపల్లవి anupallaviమనెగె బారదె మోసవాయితు కనసినలి తోరుతిదె వినయన
మనితెయరిగనుకూలవాగియె మనవ మోహిసి మరతనల్లే సఖీ
మనెగ్యాతకె బారనె
manege bArade mOsavAyitu kanasinali tOrutide vinayana
maniteyariganukUlavAgiye manava mOhisi maratanallE sakhI
manegyAtake bArane
చరణం
charaNam 1
యష్టునోవు తాళలి యన్ని నయనగలి
యష్టెందు సైరిసలి శృష్టిగోడెయను తానెనుతా
బలు సిట్టినిందలి యన్న నిల్లియే దృష్టమారగె
గురియ మాడియే బిట్టెనల్లవె కరుణవిల్లదె
మనగ్యాతకె బారనె ఋతులోక సందీసితు
కోగిలెయగానకే రతిగె మై మరుళాయితు
అతిమనోహరవాద మల్లిగె జాజి సంపిగె
పరిమళవుమృగె వ్యథెగొళిసుత్తిదె తాళలారెను
రతి పతియ పితా నెల్లి పోదనె మనగ్యాతకె
yashTunOvu tALali yanni nayanagali
yashTendu sairisali SRshTigODeyanu tAnenutA
balu siTTinindali yanna nilliyE dRshTamArage
guriya mADiyE biTTenallave karuNavillade
managyAtake bArane RtulOka sandIsitu
kOgileyagAnakE ratige mai maruLAyitu
atimanOharavAda mallige jAji sampige
parimaLavumRge vyathegoLisuttide tALalArenu
rati patiya pitA nelli pOdane managyAtake

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s