886 మోహనాకారనా mOhanAkAranA

TitleమోహనాకారనాmOhanAkAranA
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకమల మనోహరిkamala manOhari
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమోహనాకారనా మానిని తోరే
స్నేహ మరతుక్షణి అగలిరలారె
mOhanAkAranA mAnini tOrE
snEha maratukshaNi agaliralAre
చరణం
charaNam 1
బట్ట కుచకె ముసుకిట్టరె తెగెవా గుట్టనిందలీ
మొగవిట్టు చుంబిసువా
baTTa kuchake musukiTTare tegevA guTTanindalI
mogaviTTu chumbisuvA
చరణం
charaNam 2
రతిపతియంతెన్న జతెగూడిరువ
ప్రతిదినదొళువుపరతియొళు మెరవా
ratipatiyantenna jategUDiruva
pratidinadoLuvuparatiyoLu meravA
చరణం
charaNam 3
స్మరనాటదీ స్మరశరదురియిరువ
యిరుళే బందెన్న హరుషది నెరవ
smaranATadI smaraSaraduriyiruva
yiruLE bandenna harushadi nerava
మోహనాగారన మానిని తోరె
స్నేహ మరెతుక్షణ అగలిరలారె
mOhanAgArana mAnini tOre
snEha maretukshaNa agaliralAre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s