888 స్మరన smarana

Titleస్మరనsmarana
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకాంబోదిkAmbOdi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviస్మరన సమర కనువాగు రమణీ నీబేగ యీగ
స్మరన సమర కనువాగు రమణీ నీ బేగయీగ
smarana samara kanuvAgu ramaNI nIbEga yIga
smarana samara kanuvAgu ramaNI nI bEgayIga
మరిగిళిగళను వస్త్రదలి కట్టిరిసిహెmarigiLigaLanu vastradali kaTTirisihe
కరపంజరదొళాగాడిసె రమణీ నీ బేగ ఈగ
రాజముఖియె హంసరాజగమనె రాజమధ్య దొళ్
ఇదిరాగు రమణీ నీ బేగయీగ స్మరనా సమర
కనువాగు రమణీ నీ బేగయీగ
karapanjaradoLAgADise ramaNI nI bEga Iga
rAjamukhiye hamsarAjagamane rAjamadhya doL
idirAgu ramaNI nI bEgayIga smaranA samara
kanuvAgu ramaNI nI bEgayIga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s