889 మాతాడదా mAtADadA

TitleమాతాడదాmAtADadA
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమాతాడదా బగె ఏను ఏను మాతాడదmAtADadA bage Enu Enu mAtADada
అనుపల్లవి anupallaviప్రీతిగొలిదా ప్రాణనాథనొడనేprItigolidA prANanAthanoDanE
చరణం
charaNam 1
కఠిణ కుచదాబాలె నీ బలూ సిట్టిలిమెల్లగే
మోరె నటిసుత్తన్న ప్రియాహటవా మాడీమాతాడద బగె
kaThiNa kuchadAbAle nI balU siTTilimellagE
mOre naTisuttanna priyAhaTavA mADImAtADada bage
చరణం
charaNam 2
రాజీవాంబకియే నీ బలు రాజీవశశి ముఖియే
రాజిసుతిహ సరోజగంధీ
rAjIvAmbakiyE nI balu rAjIvaSaSi mukhiyE
rAjisutiha sarOjagandhI
చరణం
charaNam 3
మాతాడద బగె ప్రాణమణియె కరతారె
యన్న ప్రాణ నిల్లదు త్వరిత ఏణాక్షియే ఎన్న ప్రాణప్రియను
mAtADada bage prANamaNiye karatAre
yanna prANa nilladu tvarita ENAkshiyE enna prANapriyanu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s