890 బారోమనెగె bArOmanege

TitleబారోమనెగెbArOmanege
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబారోమనెగె మనోహర నిన్నగలిరలారె
మునిసుసాకో నిన్నగలిరలారె మునిసు సాకో
bArOmanege manOhara ninnagaliralAre
munisusAkO ninnagaliralAre munisu sAkO
చరణం
charaNam 1
తొరొసురతసుఖ మారానాటవను దూరమాడువుద్యాకొ బారొtorosuratasukha mArAnATavanu dUramADuvudyAko bAro
చరణం
charaNam 2
నూతనాహరెయదొళ్ నినాగె మనసోతు నోడిదె నల్లో
ప్రీతివినోదదలి కెరకూడలు మాతునిన్నదల్లో
nUtanAhareyadoL ninAge manasOtu nODide nallO
prItivinOdadali kerakUDalu mAtuninnadallO
చరణం
charaNam 3
నల్లకేళు నీనిల్లదన్యరను వల్లెనేళురమణా
బల్లరశికునెందు లాలిసి కరెయలు నిన్నల్లిట్టెను స్మరణా
బారో మోహనా నిన్నగలిరలారె
nallakELu nInilladanyaranu vallenELuramaNA
ballaraSikunendu lAlisi kareyalu ninnalliTTenu smaraNA
bArO mOhanA ninnagaliralAre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s