891 నీరె నీ బారే nIre nI bArE

Titleనీరె నీ బారేnIre nI bArE
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaఫరజ్faraj
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviనీరె నీ బారే ధీరనతోరె నీరెnIre nI bArE dhIranatOre nIre
అనుపల్లవి anupallaviమారను పూశరా సైరిసలారెను వారీజముఖి
తడవ్యాకె వయ్యారి నీరె
mAranu pUSarA sairisalArenu vArIjamukhi
taDavyAke vayyAri nIre
చరణం
charaNam 1
బాలెశరదిందు తోరిదు మహాజ్వాలె
ఉరుగన కొరళవనామాలె కర్పూర వీళ్యవనల్లగీవె
bAleSaradindu tOridu mahAjvAle
urugana koraLavanAmAle karpUra vILyavanallagIve
చరణం
charaNam 2
సమ్మతదిందలీ తన్ననంబిదామ్యాలె యన్నగలి
అన్య హెణ్ణ సేరిదునె నీరె నీ బారె ధీరనతోరె
sammatadindalI tannanambidAmyAle yannagali
anya heNNa sEridune nIre nI bAre dhIranatOre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s