894 నోడిదాఫలవేనె nODidAphalavEne

TitleనోడిదాఫలవేనెnODidAphalavEne
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaశ్రీSrI
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviనోడిదాఫలవేనె ప్రౌడె నీ ఎన్న
కూడి కామన కలహ మాడద మున్న
nODidAphalavEne prouDe nI enna
kUDi kAmana kalaha mADada munna
చరణం
charaNam 1
నడుబీదియొళు కండు నడెయుత మంద
ఎడబలదలి తిళిగొడదలె చంద
తడెద గెళతియ నెవది
సడగరదింద బిడదె బలు మోహది కడెగణ్ణినింద
నోడిద ఫలవేనె
naDubIdiyoLu kanDu naDeyuta manda
eDabaladali tiLigoDadale chanda
taDeda geLatiya nevadi
saDagaradinda biDade balu mOhadi kaDegaNNininda
nODida phalavEne
చరణం
charaNam 2
తరుణ సుందరనెందు బరువుదా నోడి
స్మరనబాధె తిళిసలు కురుహను మాడి
పరర మగువనెత్తి భరదింద ముద్దాడి
దరహాసదిందలి ఒదగి మాతాడి
taruNa sundaranendu baruvudA nODi
smaranabAdhe tiLisalu kuruhanu mADi
parara maguvanetti bharadinda muddADi
darahAsadindali odagi mAtADi
చరణం
charaNam 3
సుదతె కుచగళిందెన్నె దెయొళొ బత్తదలె
అధరామృతసవి ముదది కూడదలె
ఒదగి రతియసుఖ సదయ తోరదెలె
చదుర శ్రీకృష్ణన విథది కూడదెలె
sudate kuchagaLimdenne deyoLo battadale
adharAmRtasavi mudadi kUDadale
odagi ratiyasukha sadaya tOradele
chadura SrIkRShNana vithadi kUDadele

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s