895 బల్లెను నాను ballenu nAnu

Titleబల్లెను నానుballenu nAnu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaరేగుప్తిrEgupti
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviబల్లెను నాను నిన్న వనితెయబగె బల్లెను మోహన్నాballenu nAnu ninna vaniteyabage ballenu mOhannA
అనుపల్లవి anupallaviతళ్ళిగార నిన్న తగుల్యాకె నమగిన్ను
నల్లెకండరె నిన్న నాచికె కడెవళు
taLLigAra ninna tagulyAke namaginnu
nallekanDare ninna nAchike kaDevaLu
చరణం
charaNam 1
కాతూరదలి నీ బందు సుత్తలె నోడో
ద్యాతర చాళి నిందు
ఈ తెరదలి భీతి ఇరలాగి నిమగిన్ను
సోతవనితెయ మాన సుమ్మనె ఇరువుదె
kAtUradali nI bandu suttale nODO
dyAtara chALi nindu
I teradali bhIti iralAgi nimaginnu
sOtavaniteya mAna summane iruvude
చరణం
charaNam 2
నడుగువుదేతకె హేళో నినగాకెయ
దిడుగు హుట్టహుదేళో
జడియ పెట్టగె నిన్నచలువ బెన్నినమేలె
పెడయత్తి ఉరగాన పెంపిలిరువదె
naDuguvudEtake hELO ninagAkeya
diDugu huTTahudELO
jaDiya peTTage ninnachaluva benninamEle
peDayatti uragAna pempiliruvade
చరణం
charaNam 3
హొన్నినాశెయనగిల్ల ఒబ్బళ హాగె
ఒడవె బేడువళల్ల ఇన్నేకెయీ భ్రాంతి
మున్ని నా స్నేహవే సాకు
నిన్న కరుణా కనక నిధియే నిధానవు
honninASeyanagilla obbaLa hAge
oDave bEDuvaLalla innEkeyI bhrAnti
munni nA snEhavE sAku
ninna karuNA kanaka nidhiyE nidhAnavu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s