896 సరసిజ దళ sarasija daLa

Titleసరసిజ దళsarasija daLa
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసరసిజ దళ నయన నినగారు సరిగాణెనొ ప్రియsarasija daLa nayana ninagAru sarigANeno priya
చరణం
charaNam 1
సరస నీశాంతియ హరుషది తాళొ
హరికుల తిలకనె పరమా దయాళొ
sarasa nISAntiya harushadi tALo
harikula tilakane paramA dayALo
చరణం
charaNam 2
శాంతియ వహిసో పంథవ త్యజిసొ
కాంతియ మాతు శ్రీమంత మన్నిసొ
SAntiya vahisO panthava tyajiso
kAntiya mAtu SrImanta manniso
చరణం
charaNam 3
యోచిసు కమల లోచనెయరు బహు
నీచరాదరేను యాచకరవరు
yOchisu kamala lOchaneyaru bahu
nIcharAdarEnu yAchakaravaru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s