898 సరసవాడలు sarasavADalu

TitleసరసవాడలుsarasavADalu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaవేదండగమనvEdanDagamana
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసరసవాడలు బేడవో నీ సరసవాడలు బేడవో కృష్ణ
నెరెదా నారియర ముందెన్న సెరగ పిడిదు
sarasavADalu bEDavO nI sarasavADalu bEDavO kRshNa
neredA nAriyara mundenna seraga piDidu
అరియదంతె బందు బందు అరియద ఎన్నయ కరవ పిడిదు నీ బెరెయ బేకెందు
బందు జనర ముందె నిందెగొళగాగద
ఎన్ననీ భాదిపుదు న్యాయవే
చందద పరిమళ గందవ పూసలు ముందె బందు ఎన్న పిడియదిదో కృష్ణ
ariyadante bandu bandu ariyada ennaya karava piDidu nI bereya bEkendu
bandu janara munde nindegoLagAgada
ennanI bhAdipudu nyAyavE
chandada parimaLa gandava pUsalu munde bandu enna piDiyadidO kRshNa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s