899 అభిమానవిరలి abhimAnavirali

TitleఅభిమానవిరలిabhimAnavirali
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఅభిమానవిరలి జాణెయన్నాణె కేళ్
నిన్నమనదొళు నా బ్యాసరిసిదరె బలు దోషవిదెన్నుత
కుసురిద నవరస రసికళు యందభిమానవిరలి
abhimAnavirali jANeyannANe kEL
ninnamanadoLu nA byAsarisidare balu dOshavidennuta
kusurida navarasa rasikaLu yandabhimAnavirali
చరణం
charaNam 1
మనసిజ నాటదోళ్ దిన దినమాతన
అనుభవతోరుత అనుభవిసిద ఘన
రుణమణియందభిమాన విరలి
manasija nATadOL dina dinamAtana
anubhavatOruta anubhavisida ghana
ruNamaNiyandabhimAna virali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s