900 విరహ తాప viraha tApa

Titleవిరహ తాపviraha tApa
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviవిరహ తాప తాళలారె కరెదుతారె కృష్ణనviraha tApa tALalAre karedutAre kRshNana
అనుపల్లవి anupallaviపరిపరియ ఆశెతోరి సరసవాడి కూడి ఎన్న మరెతు
అన్యసతియ సేరి బంద ఎనగె మోసగైద
paripariya ASetOri sarasavADi kUDi enna maretu
anyasatiya sEri banda enage mOsagaida
చరణం
charaNam 1
మరుళాదెనే హరియ మురళి నాదకేళి మోహవాంతో
అరియదంతె జాలవెసగి ఎన్న బిట్ట ప్రాణసఖన
maruLAdenE hariya muraLi nAdakELi mOhavAntO
ariyadante jAlavesagi enna biTTa prANasakhana
చరణం
charaNam 2
క్షణవు యుగవదాయితెనగె ఇనియ తాను బారదిరలు
అనునయదిం పేళి హరియ మనవనొలిసి కరెదుతారె
kshaNavu yugavadAyitenage iniya tAnu bAradiralu
anunayadim pELi hariya manavanolisi karedutAre

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s