901 పోగువదేనిదు pOguvadEnidu

TitleపోగువదేనిదుpOguvadEnidu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaసింహేంద్ర మధ్యమsiMhEndra madhyama
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviపోగువదేనిదు నాగవేణియే నిన్ను
ఈగ సైరిసలారే బేగనె బారే నీరె
pOguvadEnidu nAgavENiyE ninnu
Iga sairisalArE bEgane bArE nIre
అనుపల్లవి anupallaviఅంబుజ నేత్రిమార నంబిగే గురిమాడి
హంబలిసూవంతె నంబిదవన బిట్టు
ambuja nEtrimAra nambigE gurimADi
hambalisUvante nambidavana biTTu
చరణం
charaNam 1
వరద గోపాల కరుణదిందలి ఎన్న బెరెదు
కృపెయ తోరె ప్రియ లలనామణి
varada gOpAla karuNadindali enna beredu
kRpeya tOre priya lalanAmaNi
చరణం
charaNam 2
సరస సంతోషది స్మరనాట గైయదే
పరిపరి విధదొళు సురతవ సుఖిసదే పోగువ
sarasa santOshadi smaranATa gaiyadE
paripari vidhadoLu suratava sukhisadE pOguva

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s