903 బిడు యన్న biDu yanna

Titleబిడు యన్నbiDu yanna
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaధన్యాసిdhanyAsi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviబిడు యన్న కైయ్యా అయ్యొ నల్లా
పిడిదప్పువె కోళి కూగిదుదల్ల
biDu yanna kaiyyA ayyo nallA
piDidappuve kOLi kUgidudalla
చరణం
charaNam 1
అత్తె కండరె కుక్కువళెన్నున్ను
యుక్త చిత్త విదెత్త కూడువె నీను
atte kanDare kukkuvaLennunnu
yukta jitta chidetta kUDuve nInu
చరణం
charaNam 2
పాపియాదెన్న నీపరి పిడివరె
ఆ పురుషనిగొలి దోశవనరియదె
pApiyAdenna nIpari piDivare
A purushanigoli dOSavanariyade
చరణం
charaNam 3
అరియెన్ని నంతర నరరను నాను
తొరెదు పోగువె పెణ్ణాగిరదె జనిసు తాను
ariyenni nantara nararanu nAnu
toredu pOguve peNNAgirade janisu tAnu
చరణం
charaNam 4
మరెవె నెంతీ సరస సల్లాపవ
తరహరిసువె నేంతీ స్మరన సంతాపవ
mareve nentI sarasa sallApava
taraharisuve nEntI smarana santApava
చరణం
charaNam 5
కానదంతారు మాణదె పోగువె
నాను జాణె నిన్నాణెగూ బరువెను
kAnadantAru mANade pOguve
nAnu jANe ninnANegU baruvenu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s