#302 ఏమి పల్కెనే Emi palkenE

Titleఏమి పల్కెనేEmi palkenE
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaరూపకrUpaka
1ఏమి పల్కెనే శ్రీ సఖు ||డేమి ||అల్లవా||డేమి ||
మోమాటమేమిలేక తెల్పగదె చెలి
Emi palkenE SrI sakhuDEmi allavADEmi
mOmATamEmilEka telpagade cheli
2నేవ్రాయుచీటి జూచెనా నిరసించి పాఱవైచెనా
యేవైన నుల్లసమ్ములాడెనా చెలి
nEvrAyuchITi jUchenA nirasimchi pA~ravaichenA
yEvaina nullasammulADenA cheli
3ఆ కాంత యింటనుండెనా అన్యాలయమున నుండెనా
నీకేమియైన భూషలిచ్చెనా చెలి
A kAmta yimTanunDenA anyAlayamuna numDenA
nIkEmiyaina bhUshalichchenA cheli
4ననుబాయనంచు జెప్పెనా నినుజూచి వేఱేడాగెనా
మనసిచ్చి మారుజాబు వ్రాసెనా చెలి
nanubAyanamchu jeppenA ninujUchi vE~rEDAgenA
manasichchi mArujAbu vrAsenA cheli
5ఇటు నేవత్తుననియెనా అటు నన్ను రమ్మనియెనా
పటు గబ్బిట శ్రీ యజ్ఞనార్చితుడు హరి
iTu nEvattunaniyenA aTu nannu rammaniyenA
paTu gabbiTa SrI yajnanArchituDu hari

#563 ఏమి బల్కెనో Emi balkenO

Titleఏమి బల్కెనోEmi balkenO
Written Byదుడ్డు సీతారామయ్య (1883-1949)duDDu sItArAmayya (1883-1949)
Bookసెంటినరీ మ్యాగజైన్ (1983)Centenary Magazine 1983
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Published At302
పల్లవి pallaviఏమి బల్కెనో శ్రీ సఖుడేమి బల్కెనో అలవాEmi balkenO SrI sakhuDEmi balkenO alavA
అనుపల్లవి anupallaviమోమాటమేమీ లేక దేల్పగదె చెలిmOmATamEmI lEka dElpagade cheli
చరణం
charaNam 1
నే వ్రాయు చీటీ జూచెనా
నిరసించి పారవైచెనా
ఏమైన నుల్లసమ్ము లాడెనా చెలి
nE vrAyu chITI jUchenA
nirasimchi pAravaichenA
Emaina nullasammu lADenA cheli
చరణం
charaNam 2
నను బాయనంచు జెప్పెనా
నిను జూచి వేరె దాగెనా
నీకేమైన భూషలిచ్చెనా చెలి
nanu bAyananchu jeppenA
ninu jUchi vEre dAgenA
nIkEmaina bhUshalichchenA cheli
చరణం
charaNam 3
ఆ కాంత యింటనుండెనా
అన్యాలయమున నుండెనా
మనసిచ్చి మారు జాబు వ్రాసెనా చెలి
A kAnta yinTanunDenA
anyAlayamuna nunDenA
manasichchi mAru jAbu vrAsenA cheli
చరణం
charaNam 4
ఇటు తాను వత్తుననియనా
అటు నన్ను రమ్మనియెనా
ఎటు బల్కె సీతరామ శాస్త్రి కవినుతు
iTu tAnu vattunaniyanA
aTu nannu rammaniyenA
eTu balke sItarAma SAstri kavinutu

Strangely, the lyrics of 302 and this, are almost identical – but, with a different mudra.