#304 కోమలాంగి kOmalAmgi

TitleకోమలాంగిkOmalAmgi
Written Byగబ్బిట యజ్ఞనారాయణ శాస్త్రిgabbiTa yajnanArAyaNa SAstri
BookSRmgAra jAvaLLu
రాగం rAgaకేదారగౌళkEdAragauLa
తాళం tALaఆదిAdi
1కోమలాంగి తాళకున్నదిరా
తామరస విలోచన
kOmalAmgi tALakunnadirA
tAmarasa vilOchana
2సామిరాగదర కామినిక గనగ నా
మనోజుని శరానలంబునకు
sAmirAgadara kAminika ganaga nA
manOjuni SarAnalambunaku
3చందనగంధి నీయందనురాగము జెందియున్నదిర
సుందర శరీర యెందరైన నిన్ను బోలరంచు నీ
యందంబు చందంబు డెందంబునందలచి
chandanagandhi nIyamdanurAgamu jemdiyunnadira
sumdara SarIra yemdaraina ninnu bOlaramchu nI
yamdambu chamdambu Demdambunamdalachi
4కూరిమి మీరగ వారిజముఖిని జేరి
సుఖింపర శ్రీ రుక్మిణీలోల వేరు
సేయ మేరగాదు వేవేగమే రార
సారెకు నీ రాక నారయుచు
kUrimi mIraga vArijamukhini jEri
sukhimpara SrI rukmiNIlOla vEru
sEya mEragAdu vEvEgamE rAra
sAreku nI rAka nArayuchu
5వావిగ గబ్బిట వంశజ యజ్ఞన సేవిత
నీకై యాసించి యున్నదిర యే
విధాననైన దాని గ్రీడింపు
భావింప మీవేళ శ్రీవేణుగోపాలక
vAviga gabbiTa vamSaja yajnana sEvita
nIkai yAsimchi yunnadira yE
vidhAnanaina dAni grIDimpa
bhAvimpu mIvELa SrIVENugOpAlaka