903 బిడు యన్న biDu yanna

Titleబిడు యన్నbiDu yanna
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaధన్యాసిdhanyAsi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviబిడు యన్న కైయ్యా అయ్యొ నల్లా
పిడిదప్పువె కోళి కూగిదుదల్ల
biDu yanna kaiyyA ayyo nallA
piDidappuve kOLi kUgidudalla
చరణం
charaNam 1
అత్తె కండరె కుక్కువళెన్నున్ను
యుక్త చిత్త విదెత్త కూడువె నీను
atte kanDare kukkuvaLennunnu
yukta jitta chidetta kUDuve nInu
చరణం
charaNam 2
పాపియాదెన్న నీపరి పిడివరె
ఆ పురుషనిగొలి దోశవనరియదె
pApiyAdenna nIpari piDivare
A purushanigoli dOSavanariyade
చరణం
charaNam 3
అరియెన్ని నంతర నరరను నాను
తొరెదు పోగువె పెణ్ణాగిరదె జనిసు తాను
ariyenni nantara nararanu nAnu
toredu pOguve peNNAgirade janisu tAnu
చరణం
charaNam 4
మరెవె నెంతీ సరస సల్లాపవ
తరహరిసువె నేంతీ స్మరన సంతాపవ
mareve nentI sarasa sallApava
taraharisuve nEntI smarana santApava
చరణం
charaNam 5
కానదంతారు మాణదె పోగువె
నాను జాణె నిన్నాణెగూ బరువెను
kAnadantAru mANade pOguve
nAnu jANe ninnANegU baruvenu

902 మునిసేకెన్నయ munisEkennaya

Titleమునిసేకెన్నయmunisEkennaya
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaషణ్ముఖప్రియshaNmukhapriya
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమునిసేకెన్నయ మేలె యదుకులతిలక కృష్ణమురారెmunisEkennaya mEle yadukulatilaka kRshNamurAre
అనుపల్లవి anupallaviమనసిజనెనగె పూసరళనెసెయుతలి మనకె
నోవనిత్తెన్న కొలుతిహ
manasijanenage pUsaraLaneseyutali manake
nOvanittenna kolutiha
చరణం
charaNam 1
కలెయనరితు రమిసాలింగిసుత
సలెగల్లవ చుంబిసి నలి నలియుత
గెలువనిత్తెన్న పొరియే మారమణ
kaleyanaritu ramisAlingisuta
salegallava chumbisi nali naliyuta
geluvanittenna poriyE mAramaNa