872 హే శృంగార hE SRngAra

Titleహే శృంగారhE SRngAra
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviహే శృంగార అమ్మ మత్యారు సరియమ్మ
సత్తరె బదుకువుదిల్లమ్మ
hE SRngAra amma matyAru sariyamma
sattare badukuvudillamma
చరణం
charaNam 1
చలువ నీ కాణమ్మ చలనాక్షి నీనమ్మ
కెలసదీ నీనమ్మ సోలువళల్లమ్మ
chaluva nI kANamma chalanAkshi nInamma
kelasadI nInamma sOluvaLallamma
చరణం
charaNam 2
వరసఖి నీ సింధు పొరడువెయ మున్నా
సరసది నీనమ్మ తెరెవను బిడిసెన్న
varasakhi nI sindhu poraDuveya munnA
sarasadi nInamma terevanu biDisenna
చరణం
charaNam 3
తమ్మన కరెయుత సుమ్మనె హోగువె
నిమ్మను నోడుత అమ్మ బిడెను మాత
tammana kareyuta summane hOguve
nimmanu nODuta amma biDenu mAta
చరణం
charaNam 4
అపార మహిమళె పాపవిల్లదవళె
కోపవిల్లదవళె కాపాడు సుగుణళె
apAra mahimaLe pApavilladavaLe
kOpavilladavaLe kApADu suguNaLe

871 సోతనెరమణ sOtaneramaNa

TitleసోతనెరమణsOtaneramaNa
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసోతనెరమణ మనసు పడువుద్యాతకెsOtaneramaNa manasu paDuvudyAtake
చరణం
charaNam 1
దుండు మల్లిగె శికియందు ధరిసువె నా
దుండు కుచవు నీను పిడియువె నానె
dunDu mallige Sikiyandu dharisuve nA
dunDu kuchavu nInu piDiyuve nAne
చరణం
charaNam 2
తాళెగరియు నీనే శీళి ముడియువె నానె
ఘోర వీణెయు నీనె నుడిసువె నానె
tALegariyu nInE SILi muDiyuve nAne
ghOra vINeyu nIne nuDisuve nAne
చరణం
charaNam 3
పచ్చె తెనెయు నీనె బిచ్చి ముడియువె నానె
పట్టె మంచవు నీనె మలగువె నానె
pachche teneyu nIne bichchi muDiyuve nAne
paTTe manchavu nIne malaguve nAne
చరణం
charaNam 4
గంధపుణగు నీనెయిందు ధరిసువె నానె
చంద్రావతి నీనె చదురాననె
gandhapuNagu nIneyindu dharisuve nAne
chandrAvati nIne chadurAnane
చరణం
charaNam 5
జాజి సంపెగె నీనె గోజి ముడియువె నానె
నీరె నిన్నను నంబి కెడువెను నానె
jAji sampege nIne gOji muDiyuve nAne
nIre ninnanu nambi keDuvenu nAne