879 ఆవనారియు AvanAriyu

TitleఆవనారియుAvanAriyu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకాంబోదిkAmbOdi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఆవనారియు ఆకెగైవ మాయెయు
భావజాత భామినియు
దేవ కిన్నరాంగనెయు
AvanAriyu Akegaiva mAyeyu
bhAvajAta bhAminiyu
dEva kinnarAnganeyu
చరణం
charaNam 1
సర్పవేణి సరసవాణి
కర్పూర పునగంధరాణి
కందర్ప బాణగళ
ఇర్పుగుంబె సెరువళెన్న
sarpavENi sarasavANi
karpUra punagandharANi
kandarpa bANagaLa
irpugumbe seruvaLenna
చరణం
charaNam 2
నోడె వారిజాక్షియె జయశ్రీ
పాండురంగన నోడె
రాజరాజ శ్రీ రాజనశ్రిత తీజ
రాజ తేజనానోడె రాజతేజనా
nODe vArijAkshiye jayaSrI
pAnDurangana nODe
rAjarAja SrI rAjanaSrita tIja
rAja tEjanAnODe rAjatEjanA

878 కాంతనా కరెదు kAntanA karedu

Titleకాంతనా కరెదుkAntanA karedu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviకాంతనా కరెదు తోరె బారె
నమ్మనెగె బారనె
kAntanA karedu tOre bAre
nammanege bArane
అనుపల్లవి anupallaviసుగుణ నమ్మనెగె బారనె
విటనగలిక్షణ బిట్టరలారెనె
suguNa nammanege bArane
viTanagalikshaNa biTTaralArene
చరణం
charaNam 1
ఎంటు దివస మొగదోరనె
కెట్ట సవతియ మనెసిట్టెలి సేరిద
దుష్ట చోరనె బలు మోసగారనె
enTu divasa mogadOrane
keTTa savatiya manesiTTeli sErida
dushTa chOrane balu mOsagArane
చరణం
charaNam 2
బుగురెమాట తన్ను గురలె చూటద
సుగుణ సుందర ఇప జారనె
నగె మొగదోరుత హగరణ గైయుత
పాపి చోరను బలు మోసగారనె
buguremATa tannu gurale chUTada
suguNa sundara ipa jArane
nage mogadOruta hagaraNa gaiyuta
pApi chOranu balu mOsagArane
చరణం
charaNam 3
స్మరశర దురియొళు బళిలి సఖియర
కొరతెగె కారణనాదనె స్మరవె సుందరి ఇవన
వినోదవ మరెయలారెనె అనుదిన స్మరిసుతిర్పెనె
smaraSara duriyoLu baLili sakhiyara
koratege kAraNanAdane smarave sundari ivana
vinOdava mareyalArene anudina smarisutirpene