854 అందరంగం andarangam

Titleఅందరంగంandarangam
Written Byమదురై ఆర్ మురళిధరన్madurai Ar muraLidharan
Book
రాగం rAga
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఅందరంగం ఇన్నుం ఎన్నడా
అదై నీ సొల్లడ
ఆణ్న్మగనాయ్ ఎన్నరుగిల్ నీయడా
ఈరుడల్ ఓరుయిర్ ఆన పిన్నుం
andarangam innum ennaDA
adai nI sollaDa
ANnmaganAy ennarugil nIyaDA
IruDal Oruyir Ana pinnum
చరణం
charaNam 1
సొందముం బందముం సుళందిరుక్కుం వేళై
ఎందన్ కరం పిడిత్తాల్ ఏదుం కురైందిడుమో
వందెనై కొంజి
(ఇంగు) వందెనై కొంజి
ఎన్ వడి వళగై పుగళ
సిందనై ఎన్నడ నీ శిలయాన కల్లోడ
sondamum bandamum suzhndirukkum vELai
endan karam piDittAl Edum kuraindiDumO
vandenai konji
(ingu) vandenai konji
en vaDi vazhagai pugazha
sindanai ennaDa nI SilayAna kallODa
చరణం
charaNam 2
సరసం ఇల్లా సాగసంగల్ పురివదిలుం
తని సుగం ఉండు
విరసం ఇల్లా స్పరిశంగల్ అరిదలిలుం
మనమగిళ్వు వుండు
sarasam illA sAgasamgal purivadilum
tani sugam unDu
virasam illA spariSangal aridalilum
manamagizhvu vunDu
Dance at https://www.youtube.com/watch?v=aSorsMy6SxY

853 సాకో సాకో sAkO sAkO

Titleసాకో సాకో ప్రియ మోహsAkO sAkO priya mOha
Written ByకనకదాసkanakadAsa
Book
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసాకో సాకో ప్రియ మోహ
బేకాగిల్లవో నిన్న స్నేహ
sAkO sAkO priya mOha
bEkAgillavO ninna snEha
అనుపల్లవి anupallaviబరి ఆక్రుతియ నోడి మరుళా దవళిగె
బరి శోక వెందు నాను అరితెను సుందర
bari Akrutiya nODi maruLA davaLige
bari SOka vendu nAnu aritenu sundara
చరణం
charaNam 1
హలవు సుందరియర కలెవుద కండు
ఒలిసుత బందె నల్లొ తృణమాత్ర సుఖవిల్లవో
halavu sundariyara kalevuda kanDu
olisuta bande nallo tRNamAtra sukhavillavO
చరణం
charaNam 2
సులభిత నానెంబ నెలెయాదికేశవనెన్
దొలిదవళిగె సుఖ నెలె కాణదో ప్రియ
sulaBhita nAnemba neleyAdikESavanen
dolidavaLige sukha nele kANadO priya
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=EUhZaX_ZqsQ
Found Lyrics at https://karnatik.com/c19987.shtml and https://www.rasikas.org/forums/viewtopic.php?t=21699.