#588 కలికి మణిరో kaliki maNirO

Titleకలికి మణిరోkaliki maNirO
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
Previously Posted At416
పల్లవి pallaviకలికి మణిరో కాంతా మణిరో కమలాకరుడు కానరాడే
వాని బాసి మనసు యొక్క నిమిషమయిన నిలువగలదే
kaliki maNirO kAntA maNirO kamalAkaruDu kAnarADE
vAni bAsi manasu yokka nimishamayina niluvagaladE
చరణం
charaNam 1
తరుణి వాని తలపు మాని తొలగిన నేమొ తోడిని గదా
వాసిగ గుంటూరు పురమున వెలసిన దాసుని బ్రోచెడు
వాసుదేవుడు వేణు గోపాలుడు
taruNi vAni talapu mAni tolagina nEmo tODini gadA
vAsiga gunTUru puramuna velasina dAsuni brOcheDu
vAsudEvuDu vENu gOpAluDu

#587 సరి యేమి sari yEmi

Titleసరి యేమిsari yEmi
Written By
Book
రాగం rAgaఅఠాణాaThANA
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviసరియేమి సారసాక్షి నీకిది
కరమిచ్చి చేర పిలచిన
కరుణా రసంబే లేకుండుట
sariyEmi sArasAkshi nIkidi
karamichchi chEra pilachina
karuNA rasambE lEkunDuTa
చరణం
charaNam 1
మదిరాక్షి నీదు మోని హృదయంబు గానలేకనే
ముదమంది మోవియాన రాగ
పెదవివ్వకనే బిగువుల్ జేయుట
madirAkshi nIdu mOni hRdayambu gAnalEkanE
mudamandi mOviyAna rAga
pedavivvakanE biguvul jEyuTa