852 సాకో నిన్న స్నేహ sAkO ninna snEha

Titleసాకో నిన్న స్నేహsAkO ninna snEha
Written Byసంగీతం వెంకరమణయ్యsangItam venkaramaNayya
Book
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసాకో నిన్న స్నేహ సరస ఇన్యాతకేsAkO ninna snEha sarasa inyAtakE
అనుపల్లవి anupallaviఆ సఖి మనెయల్లి ఆనంద మరెయ బేడాA sakhi maneyalli Ananda mareya bEDA
చరణం
charaNam 1
బేడికొందు అవళు బేగనె కరెదరె
బెడగు మాడి బందు బడివర మాడ బేడవో
bEDikondu avaLu bEgane karedare
beDagu mADi bandu baDivara mADa bEDavO
చరణం
charaNam 2
ఎష్టు బెడలి నాను ఇష్టవిల్లద మేలే
నిష్టూర వ్యాతకో సాష్టాంగ మాడువెను
eshTu beDali nAnu ishTavillada mElE
nishTUra vyAtakO sASHTAnga mADuvenu
చరణం
charaNam 3
బేసరిసువుదేను మంగళాపురివాసా
మోసగళను నీను మాడ బేడవో ప్రియ
bEsarisuvudEnu mangaLApurivAsA
mOsagaLanu nInu mADa bEDavO priya
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=-AWNB99_2wc
https://www.youtube.com/watch?v=GNguyQ2pCNE
Picked up lyrics at https://www.rasikas.org/forums/viewtopic.php?t=16094.
Video at https://www.youtube.com/watch?v=GNguyQ2pCNE says tALa is miSra chApu

851 సఖియే సుఖవు sakhiyE sukhavu

Titleసఖియే సుఖవుsakhiyE sukhavu
Written Byసురపుర ఆనందదాసరుsurapura AnandadAsaru
Book
రాగం rAgaరాగమాలికrAgamAlika
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviరాగం: కమాచు
సఖియే సుఖవు బేకే ఈరూపకె
ముఖవనొమ్మె ముకురదల్లి నోడికొళ్ళెలో
rAga: kamAchu
sakhiyE sukhavu bEkE IrUpake
mukhavanomme mukuradalli nODikoLLelO
చరణం
charaNam 1
అధరకధర నీవె నెందు పోదొడె
రద విల్లదె మీన బాయంతిహుదో
ముదది వదనవ హదుళ విడహోదరె
ముది పందియ వద నవేను చెందవో
adharakadhara nIve nendu pOdoDe
rada villade mIna bAyantihudO
mudadi vadanava haduLa viDahOdare
mudi pandiya vada navEnu chendavO
చరణం
charaNam 2
రాగం: కాపి
బెన్న తబ్బిదొడె ఘన్న పాషాణవు
ఘన్న గిరియ నేను పొత్రెయో
కన్నెయర మొగ నోడిదరూ నగు
విన్నెల్లద నరనో నీ సింగనో
rAgam: kApi
benna tabbidoDe ghanna pAshANavu
ghanna giriya nEnu potreyO
kanneyara moga nODidarU nagu
vinnellada naranO nI singanO
చరణం
charaNam 3
రాగం: సురుటి
బాలతనదళె నెలదాసెగె గుణ
శీలన తళిద కాల పొందిహెయో
కాలంతేయు ధవ పిడిదు సిక్కిద భూ
పాలర కడికడిద ఒరత నినగె
rAgam: suruTi
bAlatanadaLe neladAsege guNa
SIlana taLida kAla pondiheyO
kAlantEyu dhava piDidu sikkida bhU
pAlara kaDikaDida orata ninage
చరణం
charaNam 4
రాగం: సారంగ
హెండతియనె వన కట్టిదంత క్రూర
గండ నీ నెంబుదు చరితవో
హిండనె హొందిహ
మిండనే ధనికెంబుదల్లో దనకాహి
rAgam: sAranga
henDatiyane vana kaTTidanta krUra
ganDa nI nembudu charitavO
hinDane hondiha
minDanE dhanikembudallO danakAhi
చరణం
charaNam 5
రాగం: సింధు భైరవి
కత్తలె బెళకెన్న దె భువియొళు
బెత్తలె తిరుగువ నీ నెత్తదొరకిదెయొ
హత్తిదె కుదురెయ హత్తురూపదలి నీ
నెత్తి తోరిద కమలేశ విట్ఠల ప్రియ
rAgam: sindhu bhairavi
kattale beLakenna de bhuviyoLu
bettale tiruguva nI nettadorakideyo
hattide kudureya hatturUpadali nI
netti tOrida kamalESa viTThala priya