885 మనెగ్యాతకె manegyAtake

Titleమనెగ్యాతకెmanegyAtake
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaబరహరిbarahari
తాళం tALaదేశాదిdESAdi
పల్లవి pallaviమనెగ్యాతకె బారనె మోహదనల్లా
మనెగ్యాతకె బారనె
manegyAtake bArane mOhadanallA
manegyAtake bArane
అనుపల్లవి anupallaviమనెగె బారదె మోసవాయితు కనసినలి తోరుతిదె వినయన
మనితెయరిగనుకూలవాగియె మనవ మోహిసి మరతనల్లే సఖీ
మనెగ్యాతకె బారనె
manege bArade mOsavAyitu kanasinali tOrutide vinayana
maniteyariganukUlavAgiye manava mOhisi maratanallE sakhI
manegyAtake bArane
చరణం
charaNam 1
యష్టునోవు తాళలి యన్ని నయనగలి
యష్టెందు సైరిసలి శృష్టిగోడెయను తానెనుతా
బలు సిట్టినిందలి యన్న నిల్లియే దృష్టమారగె
గురియ మాడియే బిట్టెనల్లవె కరుణవిల్లదె
మనగ్యాతకె బారనె ఋతులోక సందీసితు
కోగిలెయగానకే రతిగె మై మరుళాయితు
అతిమనోహరవాద మల్లిగె జాజి సంపిగె
పరిమళవుమృగె వ్యథెగొళిసుత్తిదె తాళలారెను
రతి పతియ పితా నెల్లి పోదనె మనగ్యాతకె
yashTunOvu tALali yanni nayanagali
yashTendu sairisali SRshTigODeyanu tAnenutA
balu siTTinindali yanna nilliyE dRshTamArage
guriya mADiyE biTTenallave karuNavillade
managyAtake bArane RtulOka sandIsitu
kOgileyagAnakE ratige mai maruLAyitu
atimanOharavAda mallige jAji sampige
parimaLavumRge vyathegoLisuttide tALalArenu
rati patiya pitA nelli pOdane managyAtake

884 మమతె మాత్ర mamate mAtra

Titleమమతె మాత్రmamate mAtra
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaసింధు భైరవిsindhu bhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమమతె మాత్ర ఒందిరళి అళియదెందిగగలదంత
మమతె మాత్ర వందిరలి
mamate mAtra ondiraLi aLiyadendigagaladanta
mamate mAtra vandirali
మమతె ఇరలెన్న మేలె రమణీ కేళలే బాలే
సుమశరనురుబెగె క్రమాది ముద్ది సువంథ మమతేళా
mamate iralenna mEle ramaNI kELalE bAlE
sumaSaranurubege kramAdi muddi suvantha mamatELA
అళికలంచా కుచవాదా ఇత్తుతాతెక్కెయిందప్పి కొండుaLikalamchA kuchavAdA ittutAtekkeyimdappi konDu
చుంబనాబీరుత్త మోహదిందెన్న సంభ్రమదోళు
కూడుత్త ఆతుంబిగురుళెత్తిరత్తి బోంబేయంబోమోహదిం
chumbanAbIrutta mOhadimdenna sambhramadOLu
kUDutta AtumbiguruLettiratti bOmbEyambOmOhadim
మమతె ధీరా మోహదా సుందరా ప్రాణేశmamate dhIrA mOhadA sundarA prANESa
ముద్దు సారా శృంగార శరీరరాళిదరు నిత్యదోళిన్న
కూడూ సుఖదా శిరోవంతా
muddu sArA SRngAra SarIrarALidaru nityadOLinna
kUDU sukhadA SirOvantA