#339 ముంజేతి కంకణ mumjEti kamkaNa

ఇది పాత పుస్తకంలో జావళి గానూ, కొత్త పుస్తకంలో పదం గానూ చెప్పబడినది. This was mentioned as a jAvaLi in the old book, and as a Padam in the new book.

Titleముంజేతి కంకణmunjEti kamkaNa
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaసావేరిsAvEri
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviముంజేతి కంకణమ్మున కద్దమేలనే
రంజిల్లు వాని గుణము రమణి మనమెరుగమే
munjEti kamkaNammuna kaddamElanE
ramjillu vAni guNamu ramaNi manamerugamE
చరణం
charaNam 1
కమ్మదనము మాటలనె కడుపులో నొక విధమె
కొమ్మవాని వలపు నిక్కము గాదే నమ్మరాదె
kammadanamu mATalane kaDupulO noka vidhame
kommavAni valapu nikkamu gAdE nammarAde
చరణం
charaNam 2
మాటలను తేటలను మనవద్దనే చెలియ
మాపటిపకలా మగువతోడ తగవదేడ
mATalanu tETalanu manavaddanE cheliya
mApaTipakalA maguvatODa tagavadEDa
చరణం
charaNam 3
భాసురాంగి నిన్ను మాయ జేసె నేనేమి సేతు
దాసురామ కవి మనో నివాసుడాయే మోసమాయె
bhAsurAmgi ninnu mAya jEse nEnEmi sEtu
dAsurAma kavi manO nivAsuDAyE mOsamAye

#338 నిలునిలు nilunilu

Titleనిలునిలుnilunilu
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaఖమాసుkhamAsu
తాళం tALaచాపు (1893)
ఆది (1991)
chApu (1893)
Adi (1991)
పల్లవి pallaviనిలునిలు మటుండుమీ నాసామీ
నీవు నా దరి రాకుమీ నాసామీ
nilunilu maTunDumI nAsAmI
nIvu nA dari rAkumI nAsAmI
చరణం
charaNam 1
ఆ మాయలాడి యేమి బోధించెర
సామి నాకు దెల్పర సంశయమేలర
A mAyalADi yEmi bOdhinchera
sAmi nAku delpara samSayamElara
చరణం
charaNam 2
సన్నుతాంగిని గూడి నా సాటి వారిలో
నన్ను రద్ది జేయుట న్యాయము గాదుర
sannutAmgini gUDi nA sATi vArilO
nannu raddi jEyuTa nyAyamu gAdura
చరణం
charaNam 3
వెసగాడవుగద వేణుగోపాల సామి
దాసు శ్రీరామకవి ధన్యుని జేయర
vesagADavugada vENugOpAla sAmi
dAsu SrIrAmakavi dhanyuni jEyara