#511 మనసేమో సైచదే manasEmO saichadE

Titleమనసేమో సైచదేmanasEmO saichadE
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaఆదిAdi
Previously Posted At25
పల్లవి pallaviమనసేమో సైచదే మానినీ మణి నాmanasEmO saichadE mAninI maNi nA
చరణం
charaNam 1
వారిజ ముఖి సరివారిలో నన్నిటు
దూఱి దాని యిల్లు జేరగ నా
vArija mukhi sarivArilO nanniTu
dU~ri dAni yillu jEraga nA
చరణం
charaNam 2
మరు శరములు అతి దురుసుగ నిరతము
గురు కుచములపై గురియగ
maru Saramulu ati durusuga niratamu
guru kuchamulapai guriyaga
చరణం
charaNam 3
గోపాలుడు నను రాపు జేసె
పరితాపములకు నెటులోపుదు నే
gOpAluDu nanu rApu jEse
paritApamulaku neTulOpudu nE

#510 పోయి రమ్మనే pOyi rammanE

Titleపోయి రమ్మనేpOyi rammanE
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaబ్యాగ్byAg
తాళం tALaమధ్యాదిmadhyAdi
Previously Posted At26
పల్లవి pallaviపోయి రమ్మనే పొలతిరో సామిని
పొగడే చెలి యింటికి
pOyi rammanE polatirO sAmini
pogaDE cheli yinTiki
చరణం
charaNam 1
ఒంటిగా నిన్న దానింటిలో జూచి నా
వంటి చెలి దెల్పెనే కంటినని నాతో
onTigA ninna dAninTilO jUchi nA
vanTi cheli delpenE kanTinani nAtO
చరణం
charaNam 2
వెలదిరో మును వనజాసను డేమని
వ్రాసెనో ఏ పెనుగొనుటేలను
veladirO munu vanajAsanu DEmani
vrAsenO E penugonuTElanu
చరణం
charaNam 3
వెలదిరో చక్కని సురపురి సూనుతో
మదనుని కేళిలో మనసీయ నంటే
veladirO chakkani surapuri sUnutO
madanuni kELilO manasIya nanTE