869 బారో సుందరా bArO sundarA

Titleబారో సుందరాbArO sundarA
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaశంకరాభరణంSankarAbharaNam
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబారో సుందరా ఏ ధీర మనోహరాbArO sundarA E dhIra manOharA
అనుపల్లవి anupallavi
చరణం
charaNam 1
చారుగాత్ర నిన్న వారిజ ముఖవ
పూరా ఈక్షిసి నా భారితోష గొంబె
chArugAtra ninna vArija mukhava
pUrA Ikshisi nA bhAritOsha gombe
చరణం
charaNam 2
పంథబేడ ప్రాణకాంత వరనె ఎన్న
ఇంతు ఈ పరియ భ్రాంతిగొండిరువె
panthabEDa prANakAnta varane enna
intu I pariya bhrAntigonDiruve
చరణం
charaNam 3
మేదినీగధికవాద వృషపూర
నాదప్రియనె మోడది పోషిసో
mEdinIgadhikavAda vRshapUra
nAdapriyane mODadi pOshisO

868 ఏను న్యాయవో Enu nyAyavO

Titleఏను న్యాయవోEnu nyAyavO
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaఆనంద భైరవిAnanda bhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఏను న్యాయవో ప్రియనె నినగెEnu nyAyavO priyane ninage
అనుపల్లవి anupallaviఆకాంతి గుణవంతి బలుచింతి మాడువళుAkAnti guNavanti baluchinti mADuvaLu
చరణం
charaNam 1
కాయజతాపకె బాయబిడువళాకె
శ్రీయవె న్యాయవె క్రియావె ప్రియనె
kAyajatApake bAyabiDuvaLAke
SrIyave nyAyave kriyAve priyane
చరణం
charaNam 2
అంబుజాక్షియళను హంబలిసువుదు
ఓలితల్లా ఇదు సల్లానడెనల్లా గుణశీల
ambujAkshiyaLanu hambalisuvudu
OlitallA idu sallAnaDenallA guNaSIla
చరణం
charaNam 3
మదగజగమనెయోళ్ మదనన కదనకె
ఈ కాయా ఎళెప్రాయ మయరాయ బాప్రియా
madagajagamaneyOL madanana kadanake
I kAyA eLeprAya mayarAya bApriyA