#513 మానావమానము mAnAvamAnamu

TitleమానావమానముmAnAvamAnamu
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaచాపుchApu
Previously Posted At19, 177
పల్లవి pallaviమానావమానము అతనిదే చెలిmAnAvamAnamu atanidE cheli
చరణం
charaNam 1
మునుపటి వలె తాను
తన మది నెంచక
ననబోణి రాడాయెనే చెలి
munupaTi vale tAnu
tana madi nenchaka
nanabONi rADAyenE cheli
చరణం
charaNam 2
తరుణి బోధన విని
తానిందు రాడాయె
కరుణయు లేదాయెనే చెలి
taruNi bOdhana vini
tAnindu rADAye
karuNayu lEdAyenE cheli
చరణం
charaNam 3
వనితరో గోపాలుడు నన్నేలుట
తనదే భారమనెనే చెలి
vanitarO gOpAluDu nannEluTa
tanadE bhAramanenE cheli

#512 మానినీ వాని mAninI vAni

Titleమానినీ వానిmAninI vAni
Written By
Bookసంగీత కళానిధిsangIta kaLAnidhi
రాగం rAgaజంఝూటిjanjhUTi
తాళం tALaరూపకrUpaka
Previously Posted At21, 181
పల్లవి pallaviమానినీ వాని జోలి దానను నే గాదే ఓmAninI vAni jOli dAnanu nE gAdE O
కానిదాని మాట విని
కరుణ మఱచి యుండెనే
kAnidAni mATa vini
karuNa ma~rachi yunDenE
చరణం
charaNam 1
కలికిరో నను బాయనని పలికిన దేమాయెనే
అల చెలితో కలసి రాక అయిదాఱు నెల లాయెనే
kalikirO nanu bAyanani palikina dEmAyenE
ala chelitO kalasi rAka ayidA~ru nela lAyenE
చరణం
charaNam 2
బోటిరో నను బాయనని బూటకములు చేసెనే
మాట తప్పి యున్న వాని మోము జూడ రాదే ఓ
bOTirO nanu bAyanani bUTakamulu chEsenE
mATa tappi yunna vAni mOmu jUDa rAdE O
చరణం
charaNam 3
సన్నుతాంగి చాల వలచి యిన్ని దినము లుంటినే
నన్ను గూడి వేంకటేశుడన్న మాట వింటినే
sannutAngi chAla valachi yinni dinamu lunTinE
nannu gUDi vEnkaTESuDanna mATa vinTinE