#603 రొక్కామిచ్చి rokkAmichchi

Titleరొక్కామిచ్చిrokkAmichchi
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviరొక్కామిచ్చితె నీయక్కా మరియొక్కాతే
నీవే శాశ్వతమటవె
rokkAmichchite nIyakkA mariyokkAtE
nIvE SASvatamaTave
అనుపల్లవి anupallaviనిక్కూచు నీలిగేవు నింత సుక్కవ
రక్కాసి వలె ముఖము ముదిబురించేవేమే
nikkUchu nIligEvu ninta sukkava
rakkAsi vale mukhamu mudiburinchEvEmE
చరణం
charaNam 1
నీ శిరసుపై నెగిరేటి చెలియా లెల్లా
నన్ను రాతిరి వేళా రమ్మని బతిమాలుచు
నాతి నా మెడ పుష్పా మాలికల్ ధరియించి
చేతికి విడెమిచ్చి చెయి బట్టి వేడుచు
nI Sirasupai negirETi cheliyA lellA
nannu rAtiri vELA rammani batimAluchu
nAti nA meDa pushpA mAlikal dhariyinchi
chEtiki viDemichchi cheyi baTTi vEDuchu
చరణం
charaNam 2
చెలియారో నేనొస్తె చేరి మాటాడవు
పలుకారించే దాకా తల యెత్తవు
కాసులు మ్రోగితే కలకల నవ్వేవు
వేశ్య కైన నీయట్టి టక్కులు దెలియవే
cheliyArO nEnoste chEri mATADavu
palukArinchE dAkA tala yettavu
kAsulu mrOgitE kalakala navvEvu
vESya kaina nIyaTTi Takkulu deliyavE
చరణం
charaNam 3
నిదుర బోవగ జూచి నిను గలసే దెరుగావు
మదనుని కొంటే మోమృదువానవు
కొదువేమి శ్రీ నరసాపుర వాసుడని
దెలిసె పదరక నికమీద వదిగి యుండవె చెలి
nidura bOvaga jUchi ninu galasE derugAvu
madanuni konTE mOmRduvAnavu
koduvEmi SrI narasApura vAsuDani
delise padaraka nikamIda vadigi yunDave cheli
నీవే నా శాస్త్రము అను వర్ణమెట్టు nIvE nA SAstramu anu varNameTTu

#602 ఇచ్చెద నిచ్చెదనని ichcheda nichchedanani

Titleఇచ్చెద నిచ్చెదననిichcheda nichchedanani
Written Byమంగం వేంకట స్వామిmangam vEnkaTa swAmi
Bookవిచిత్ర జావళీలుvichitra jAvaLIlu
రాగం rAgaయదుకుల కాంభోజిyadukula kAmbhOji
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviఇచ్చెద నిచ్చెదనని యిన్ని దినములు జర్చి
యిచ్చితి విక చాలు మెచ్చ వచ్చునురా
ichcheda nichchedanani yinni dinamulu jarchi
yichchiti vika chAlu mechcha vachchunurA
అనుపల్లవి anupallaviమచ్చికల్ మగ నీ కన్నను చెడ్డ
తెగువా యిచ్చితివిక రూక
machchikal maga nI kannanu cheDDa
teguvA yichchitivika rUka
చరణం
charaNam 1
నాలుగు దినముల నుండి నిదురయిన బోనీక
పగలు రేయి యదిగా పనులెల్లా జర్పి
యెల్లా వారిలో నను అల్లార పరచి యొక
చెల్లాని రూక నా చేతి కియ్య వచ్చేవు
nAlugu dinamula nunDi nidurayina bOnIka
pagalu rEyi yadigA panulellA jarpi
yellA vArilO nanu allAra parachi yoka
chellAni rUka nA chEti kiyya vachchEvu
చరణం
charaNam 2
సరిసరి యిక చాలు పరులింటె బహు సిగ్గు
దారీ జూచిక నీదు యూరికి పోరా
తేరాగ వచ్చితె తెల్లవార్లును జర్పి ఇంకా
మా వాడొకడు న్నాడను సామ్యముగా
sarisari yika chAlu parulinTe bahu siggu
dArI jUchika nIdu yUriki pOrA
tErAga vachchite tellavArlunu jarpi inkA
mA vADokaDu nnADanu sAmyamugA
చరణం
charaNam 3
వేషగాడ నరసాపుర వేణుగోపాల
ఆశ బెట్టి రట్టు పరచి తెల్లవారులా
మోసగించి యెన్నో ముచ్చటల్ సల్పి
యొక సీపావు రూకా నా చెంగూన గట్టితి
vEshagADa narasApura vENugOpAla
ASa beTTi raTTu parachi tellavArulA
mOsaginchi yennO muchchaTal salpi
yoka sIpAvu rUkA nA chengUna gaTTiti
యేమిరా నీతీరు యిన్నాళ్ళవలె లేదు అను వర్ణమెట్టు yEmirA nItIru yinnALLavale lEdu anu varNameTTu