#329 నీతోటి మాటలు nItOTi mATalu

First jAvaLi from a book by SrI dAsu SrIrAmulu from a book published in 1893. Some of these were reprinted in 1991 again.

In some cases, like this one, rAga or tALa were noted differently in the books. Sometimes, a jAvaLi in one book was marked as padam, or, vice versa too.

Titleనీతోటి మాటలుnItOTi mATalu
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాఫి (1893)
కాఫి (1991)
hindusthAni kAfi(1893)
kAfi (1991)
తాళం tALaమధ్యాది (1893)
ఆది (1991)
madhyAdi (1893)
Adi (1991)
పల్లవి pallaviనీతోటి మాటలు నాకేలరా సామీ
నాతోటి మాటలు నీకేలరా
నే తాళ దానితో ఖాతాలు నీకేల
ప్రీతిగల నాతియని పోతివి రాతిరి
nItOTi mATalu nAkElarA sAmI
nAtOTi mATalu nIkElarA
nE tALa dAnitO khAtAlu nIkEla
prItigala nAtiyani pOtivi rAtiri
1పరువటరా నాతో పనులేరా సామీ
పరువటరా నాతో పనులేమిరా
విరిజాజి బంతులు విసరకురా సామి
సరసము విరసమౌ చాలుర చాలుర
paruvaTarA nAtO panulErA sAmI
paruvaTarA nAtO panulEmirA
virijAji bantulu visarakurA sAmi
sarasamu virasamau chAlura chAlura
2ఒయ్యార మిదియేమి యూరుకోరా సామి
ఒయ్యార మిదియేమి యూరుకోరా
ఉయ్యల మంచము నూచకురా యది
కయ్యాల గయ్యాళి అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో
oyyAra midiyEmi yUrukOrA sAmi
oyyAra midiyEmi yUrukOrA
uyyala manchamu nUchakurA yadi
kayyAla gayyALi ayyayyO ayyayyO
3వేసమా వల్లూరి వేణుగోపాల సామి
వేసమా వల్లూరి వేణుగోపాల
దాసు శ్రీరాముని భాసుర వాక్యము
చేసెరా వేయివేలు సబాసు సబాసు
vEsamA vallUri vENugOpAla sAmi
vEsamA vallUri vENugOpAla
dAsu SrIrAmuni bhAsura vAkyamu
chEserA vEyivElu sabAsu sabAsu

#328 చాలులే chAlulE

TitleచాలులేchAlulE
Written Byద్విభాష్యం పుల్లకవిdvibhAshyam pullakavi
BookdvibhAshyamNoBook
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaఅటaTa
1చాలులే చాల్చాలులే నా
జోలి నీకిక యేలరా నా
జోలి నీకిక యేలరా
గోలసరి నే బోలరా
chAlulE chAlchAlulE nA
jOli nIkika yElarA nA
jOli nIkika yElarA
gOlasari nE bOlarA
2యెన్ని బాసలు చేసితివి
భళి యేమిరా నీ సంగతి
కన్ను సైగలు చేయగా నా
కన్నులారగ జూచితి
yenni bAsalu chEsitivi
bhaLi yEmirA nI samgati
kannu saigalu chEyagA nA
kannulAraga jUchiti
This is the last jAvaLi from the dvibhAshyam pullakavi collection. These were probably never published as a book yet, my mother had made a copy from hand-written notes at the poet’s house.