889 మాతాడదా mAtADadA

TitleమాతాడదాmAtADadA
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమాతాడదా బగె ఏను ఏను మాతాడదmAtADadA bage Enu Enu mAtADada
అనుపల్లవి anupallaviప్రీతిగొలిదా ప్రాణనాథనొడనేprItigolidA prANanAthanoDanE
చరణం
charaNam 1
కఠిణ కుచదాబాలె నీ బలూ సిట్టిలిమెల్లగే
మోరె నటిసుత్తన్న ప్రియాహటవా మాడీమాతాడద బగె
kaThiNa kuchadAbAle nI balU siTTilimellagE
mOre naTisuttanna priyAhaTavA mADImAtADada bage
చరణం
charaNam 2
రాజీవాంబకియే నీ బలు రాజీవశశి ముఖియే
రాజిసుతిహ సరోజగంధీ
rAjIvAmbakiyE nI balu rAjIvaSaSi mukhiyE
rAjisutiha sarOjagandhI
చరణం
charaNam 3
మాతాడద బగె ప్రాణమణియె కరతారె
యన్న ప్రాణ నిల్లదు త్వరిత ఏణాక్షియే ఎన్న ప్రాణప్రియను
mAtADada bage prANamaNiye karatAre
yanna prANa nilladu tvarita ENAkshiyE enna prANapriyanu

888 స్మరన smarana

Titleస్మరనsmarana
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకాంబోదిkAmbOdi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviస్మరన సమర కనువాగు రమణీ నీబేగ యీగ
స్మరన సమర కనువాగు రమణీ నీ బేగయీగ
smarana samara kanuvAgu ramaNI nIbEga yIga
smarana samara kanuvAgu ramaNI nI bEgayIga
మరిగిళిగళను వస్త్రదలి కట్టిరిసిహెmarigiLigaLanu vastradali kaTTirisihe
కరపంజరదొళాగాడిసె రమణీ నీ బేగ ఈగ
రాజముఖియె హంసరాజగమనె రాజమధ్య దొళ్
ఇదిరాగు రమణీ నీ బేగయీగ స్మరనా సమర
కనువాగు రమణీ నీ బేగయీగ
karapanjaradoLAgADise ramaNI nI bEga Iga
rAjamukhiye hamsarAjagamane rAjamadhya doL
idirAgu ramaNI nI bEgayIga smaranA samara
kanuvAgu ramaNI nI bEgayIga