#418 నా మది nA madi

Titleనా మదిnA madi
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviనా మది కలయా కోరిక దాపజాలునికేలా సుందరుడాnA madi kalayA kOrika dApajAlunikElA sundaruDA
చరణం
charaNam 1
నా ప్రాణ సఖుడా నా ప్రాణ నాధుడ
నన్నెడబాయుట న్యాయము కాదురా
nA prANa sakhuDA nA prANa nAdhuDa
nanneDabAyuTa nyAyamu kAdurA
చరణం
charaNam 2
కన్నెరికము నాడు నిన్ను నే కోరితి
జాలమింకేల సుందరుడా
kannerikamu nADu ninnu nE kOriti
jAlaminkEla sundaruDA
చరణం
charaNam 3
చిన్ననాట నుండి నిన్ను నే నమ్మితి
నన్నెడబాయుట న్యాయము కాదురా
chinnanATa nunDi ninnu nE nammiti
nanneDabAyuTa nyAyamu kAdurA
చరణం
charaNam 4
రాజరాజశ్రీ ఆనంద గజపతి
అనందీ వర్మ రావేరా
rAjarAjaSrI Ananda gajapati
anandI varma rAvErA

#417 మరుబారికి marubAriki

TitleమరుబారికిmarubAriki
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviమరుబారికి తాళలేనురా
ఏరా ఏరా ఏరా నాసామీ
marubAriki tALalEnurA
ErA ErA ErA nAsAmI
అనుపల్లవి anupallaviతాళలేనురా తాళలేనురా ఏరా నాసామిtALalEnurA tALalEnurA ErA nAsAmi
చరణం
charaNam 1
ఎంత వేడినా నా చెంతకు రారమ్మని
సుంతయిన దయరాద
పంతము జేసెదవేరా
enta vEDinA nA chentaku rArammani
suntayina dayarAda
pantamu jEsedavErA
చరణం
charaNam 2
సుందరాంగ నాపై కోపమేలరా
పాపమాయెరా పరితాపము పాలాయి
sundarAnga nApai kOpamElarA
pApamAyerA paritApamu pAlAyi
చరణం
charaNam 3
మందుల దాని పొందు గూడద పోయిన వేళను
మాబోటి నంపితే పిలచిన
పలుచనయితే రా సామి
mandula dAni pondu gUDada pOyina vELanu
mAbOTi nampitE pilachina
paluchanayitE rA sAmi