#694 నీరజముఖి nIrajamukhi

TitleనీరజముఖిnIrajamukhi
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaసురటిsuraTi
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviనీరజ ముఖి యా రేడు మాడువరె
ప్రియ జార నెందని సదవె
nIraja mukhi yA rEDu mADuvare
priya jAra nendani sadave
చరణం
charaNam 1
సాకువ దణిత పైరణి నిలదే ఆలోకర బళిసదరెsAkuva daNita pairaNi niladE AlOkara baLisadare
చరణం
charaNam 2
సతియ గుణాగణ సరశి తెళియదె వతి హితత్య జసిదరేsatiya guNAgaNa saraSi teLiyade vati hitatya jasidarE
చరణం
charaNam 3
వర భీమేశన వాంఛనయెల్లీ పర తరుణి రొనొలసిదరెvara bhImESana vAnChanayellI para taruNi ronolasidare
“bhimESa” mudra?

#693 మాతాడ బారదేనో mAtADa bAradEnO

Titleమాతాడ బారదేనోmAtADa bAradEnO
Written By
Bookజావళీలు (సంకలన కర్తలు శ్రీమతి & శ్రీ పార్థసారథి)jAvaLIlu (sankalana kartalu SrImati & SrI pArthasArathi)
రాగం rAgaఖమాస్khamAs
తాళం tALaచాపుchApu
పల్లవి pallaviమాతాడ బారదేనో మారమణనేmAtADa bAradEnO mAramaNanE
అనుపల్లవి anupallaviప్రీతి గొలిద ప్రాణ నాథనే నీవొందుprIti golida prANa nAthanE nIvondu
చరణం
charaNam 1
అంగళ బెలదింగళ్ బిసిలాగి తోర్పుదే
భృంగద రవకేళి భీతి యాగుదే సామి
angaLa beladingaL bisilAgi tOrpudE
bhRngada ravakELi bhIti yAgudE sAmi
చరణం
charaNam 2
మంద మారుత బందు మరుళు మాడితు సామి
అందవుళ్ళ దేహ కాంతిగుంది సామి
manda mAruta bandu maruLu mADitu sAmi
andavuLLa dEha kAntigundi sAmi
చరణం
charaNam 3
కామ శరవు యెన్న కాయకె తగిలితు
నామగిరి నరహరిగే న్యాయవేనో
kAma Saravu yenna kAyake tagilitu
nAmagiri naraharigE nyAyavEnO