#806 కాంతా తవ kAntA tava

Titleకాంతా తవkAntA tava
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviకాంతా తవ పిళ న్యాన్ ఎందు చైవేన్kAntA tava pizha nyAn endu chaivEn
అనుపల్లవి anupallaviశాంత గుణ సేవిత సారస నాభSAnta guNa sEvita sArasa nAbha
చరణం
charaNam 1
తింగళుం ఉయర్ను వన్ను చెంగణల్ చొరినిడున్ను
పంకజాక్ష కథమిన్ను సంగటం సహిక్యున్ను
స్మరణు భానం శతమొ కరుణ తవ వరుమో
చిరమేవ ఉళలున్ను వైరమడుచిదమో
tingaLum uyarnu vannu chengaNal choriniDunnu
pankajAksha kathaminnu sangaTam sahikyunnu
smaraNu bhaanam Satamo karuNa tava varumO
chiramEva uzhalunnu vairamaDuchidamO
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=bvqggCBYEnQ

#805 వళ్ళి మణాళన్ vaLLi maNALan

Titleవళ్ళి మణాళన్vaLLi maNALan
Written Byశ్రీమతి డి పట్టమ్మాళ్Smt D paTTammAL
Book
రాగం rAgaధన్యాసిdhanyAsi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవళ్ళి మణాళన్ మీదు వళక్కెన్నడీvaLLi maNALan mIdu vazhakkennaDI
అనుపల్లవి anupallaviఅవన్ పళక్కముం తెరియామలె విళక్కం ఉనక్కేదడీavan pazhakkam teriyAmale vizhakkam unakkEdaDI
చరణం
charaNam 1
ఉళత్తికిసైంద ఒరుత్తి ఇరుక్కయిలే
కళ్ళ కాదల్ సైదు కడి మనం పురింద
నినైత్త పడి నడక్క నినైప్పవనడీ
uLattikisainda orutti irukkayilE
kaLLa kAdal saidu kaDi manam purinda
ninaitta paDi naDakka ninaippavanaDI
చరణం
charaNam 2
నిత్తం ఒరు వేడం తరితిరుప్పానడి
నినైందోర్ వేండు వరం నిత్తం అళిప్పానడి
నీలమయిల్ మీదేరి నికిల బువనం తిరియుం
nittam oru vEDam taritiruppAnaDi
ninaindOr vEnDu varam nittam aLippAnaDi
nIlamayil mIdEri nikila buvanam tiriyum
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=USUUnXKWfBA