#735 మనమలర్ manamalar

Titleమనమలర్manamalar
Written Byతంజావూర్ శంకర అయ్యర్tanjAvUr Sankara ayyar
Bookhttps://karnatik.com/c2954.shtml
రాగం rAgaసురుటిsuruTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమనమలర్ అళిత్తు మైయల్ కొణ్డేన్
మయిలుడై మురుగా మాల్ మరుగా
manamalar aLittu maiyal koNDEn
mayiluDai murugA mAl marugA
అనుపల్లవి anupallaviతనదెన్రు అన్నిడం ఇని ఒన్రుం ఇల్లై
దయై పురిందు ఇన్నుం నీ వరవిల్లై
tanadenru anniDam ini onrum illai
dayai purindu innum nI varavillai
చరణం
charaNam 1
ఉనదళగిల్ మయంగి ఉన్మత్తమానేన్
ఉన్ నినైవన్రి వేరొన్రుం కాణేన్
కనవుగళ్ పల కణ్డు కాలం
కళిత్తేన్ కాణలాం ఎన్రు ఏంగి ఇళైత్తేన్
unadazhagil mayangi unmattamAnEn
un ninaivanri vEronrum kANEn
kanavugaL pala kaNDu kAlam
kazhittEn kANalAm enru Engi iLaittEn

#734 కన్ని కళియాద kanni kazhiyAda

Titleకన్ని కళియాదkanni kazhiyAda
Written Byపెరియసామి తూరన్periyasAmi tUran
Bookhttps://www.karnatik.com/c25190.shtml
రాగం rAgaహిందోళhindOLa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviకన్ని కళియాద కాలత్తిల్ కైయై పిడిత్త నీ తళ్ళవోkanni kazhiyAda kAlattil kaiyai piDitta nI taLLavO
అనుపల్లవి anupallaviమన్నవన్ నానెన్రు సొల్గిరాయ్ మానిలం ఎన్ వడివెంగిరాయ్
ఎన్న ఇరుందాలుం న్యాయమో ఏచ్చుక్కిడందర క్కాలమో
mannavan nAnenru solgirAy mAnilam en vaDivengirAy
enna irundAlum nyAyamO EchchukkiDandara kkAlamO
చరణం
charaNam 1
పన్నగమే అణి కణ్ణుదల్ పంబు సుడర్ వడివానవా
ఎన్నై నీ తళ్ళిడలాగుమో ఎన్రుం ఎన్ నాథన్ నీ యల్లవో
ఉన్నై అరిందు కలందుమే ఒరుమై అడైందిడ వేణ్డినేన్
చెన్ని మలై వంద వేలవా సెన్ కదిరోన్ నిఘర్ మేనియా
pannagamE aNi kaNNudal pambu suDar vaDivAnavA
ennai nI taLLiDalAgumO enrum en nAthan nI yallavO
unnai arindu kalandumE orumai aDaindiDa vENDinEn
chenni malai vanda vElavA sen kadirOn nighar mEniyA