843 బేడ నినగీచింతె bEDa ninagIchinte

Titleబేడ నినగీచింతెbEDa ninagIchinte
Written By
Book
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబేడనినగీచింతె నోడెన్నకాంతbEDaninagIchinte nODennakAnta
చరణం
charaNam 1
పంచబాణదిందెల్లా లోకం
వంచితమప్పుదు ఏకీశోకం
panchabANadindellA lOkam
vanchitamappudu EkISOkam
చరణం
charaNam 2
కామనశౌర్యవన్ను నీం నోడు
కామినిప్రేమదిందాడు
kAmanaSouryavannu nIm nODu
kAminiprEmadindADu

842 ప్రాణేశ prANESa

Titleప్రాణేశprANESa
Written By
Book
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviప్రాణేశా పోగబేడవోprANESA pOgabEDavO
అనుపల్లవి anupallaviప్రాణకాంత నీం పోగబేడాprANakAnta nIm pOgabEDA
చరణం
charaNam 1
యెన్న మాతు కేళు దేవా మన్నిసీగ దివ్యభావా
తనుమనకీగ జనిసెవియోగ
నిన్నగలిరలారెను ఇన్నెవేకాంతా
yenna mAtu kELu dEvA mannisIga divyabhAvA
tanumanakIga janiseviyOga
ninnagaliralArenu innevEkAntA
చరణం
charaNam 2
ఈశనెడెగె పోగెనీను నాశవాగదిర్పెయేను
కుసుమశరాంగ లసితాపాంగ
ISaneDege pOgenInu nASavAgadirpeyEnu
kusumaSarAnga lasitApAnga
చరణం
charaNam 3
భోగభాగ్యవన్ను నీగ బేగదిం నీనల్లిపోగె
హగరణవొందే వొగెవుదుముందె
bhOgabhAgyavannu nIga bEgadim nInallipOge
hagaraNavondE vogevudumunde