#409 ఇంత చిన్న బాలుడు inta chinna bAluDu

Titleఇంత చిన్న బాలుడుinta chinna bAluDu
Written Byధర్మపురి సుబ్బరాయర్ / సుబ్బారావుdharmapuri subbarAyar / subbArAvu
Book
రాగం rAgaఆనంద భైరవిAnanda bhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇంత చిన్న బాలుడు నీవు నన్ను
వింత లెంతని అడుగేవేమి
inta chinna bAluDu nIvu nannu
vinta lentani aDugEvEmi
ఇంతిరో రమ్ము ఇటువంటి బాలుని
కొంతయైన విడువరాదు
intirO rammu iTuvanTi bAluni
kontayaina viDuvarAdu
తరుణులకెల్ల తరము గాదె
ధరపురీశుని చేరుటకు
taruNulakella taramu gAde
dharapurISuni chEruTaku

#408 నీకిది మరియాద nIkidi mariyAda

Titleనీకిది మరియాదnIkidi mariyAda
Written Byచింతలపల్లి వేంకటరావుchintalapalli vEnkaTarAvu
Book
రాగం rAgaసారంగsAranga
తాళం tALaఆది విళంబిAdi viLambi
పల్లవి pallaviనీకిది మరియాద గాదుర
నాకింత బాధలీయ
nIkidi mariyAda gAdura
nAkinta bAdhalIya
తరమా ఓయనరాదా మాట్లాడరాదాtaramA OyanarAdA mATlADarAdA
రాకా చంద్రవదన నీకింత పరాకా
రాక నా విరహము దీర్చ చేతగాక
ఏ కరుణయొ జూపించి చెంత వచ్చి
నన్ను గూడి యుండుట
rAkA chandravadana nIkinta parAkA
rAka nA virahamu dIrcha chEtagAka
E karuNayo jUpinchi chenta vachchi
nannu gUDi yunDuTa