#737 వ్రతవెతకె vratavetake

Titleవ్రతవెతకెvratavetake
Written ByఆనందదాసAnandadAsa
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviవ్రతవెతకె భంగ మాడిదెయో
సుతరను పొందలు నొంతిరె నన్నయ
vratavetake bhanga mADideyO
sutaranu pondalu nontire nannaya
చరణం
charaNam 1
హలవు కాలవు నిన్న దూరదలిద్దరె
ఫలగ నా తిందుహ హాల్ గుడియుత లిద్దరె
కెల కాలకె మక్కళాగువ దెందిరీగలే
కొడువె నెనుత సేరిదె యల్లొ
halavu kAlavu ninna dUradaliddare
phalaga nA tinduha hAl guDiyuta liddare
kela kAlake makkaLAguva dendirIgalE
koDuve nenuta sEride yallo
చరణం
charaNam 2
తిళియద బాలెయు నా నీనాదరె
బలితిహ పురుషను బల్లెనో
ఒలిదరె నీనో దేవనో జగది
ఫలవహదెందను కమలేశ విఠలను
tiLiyada bAleyu nA nInAdare
balitiha purushanu ballenO
olidare nInO dEvanO jagadi
phalavahadendanu kamalESa viThalanu
https://kzclip.com/video/5dA0vewIlFk/journey-with-jaavali-episode-21-vratavetake-bhanga-maadideyo-behag-adi-ananda-dasa.html https://www.youtube.com/watch?v=6R8Sp5n-_94 with abhinaya
https://www.youtube.com/watch?v=5dA0vewIlFk with lyrics and meaning

#736 ఎటువలె వచ్చితివో eTuvale vachchitivO

Titleఎటువలె వచ్చితివోeTuvale vachchitivO
Written Byషాహాజీ మహరాజ్shAhAjI maharAj
Bookజావళి రవళిjAvaLi ravaLi
రాగం rAgaశంకరాభరణంSankarAbharaNam
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఎటువలె వచ్చితివో ఓ చెలియరొ
చిటుకు పొటుకు మనక చీకటి వేళలొ ఒంటిగాను
eTuvale vachchitivO O cheliyaro
chiTuku poTuku manaka chIkaTi vELalo onTigAnu
అనుపల్లవి anupallaviఇంటివారి నేమరించి ఎవరికి తెలియక
వెంట నెవరు లేక వీధి వెంట కులుకుచును
inTivAri nEmarinchi evariki teliyaka
venTa nevaru lEka vIdhi venTa kulukuchunu
చరణం
charaNam 1
సుదతి త్యాగామృత ఘటేశ్వరుని పొందు కోరి
మద కరేణువలె ముసి ముసి నవ్వుచు
sudati tyAgAmRta ghaTESvaruni pondu kOri
mada karENuvale musi musi navvuchu