#590 అత్తవారా నన్ను attavArA nannu

Titleఅత్తవారా నన్నుattavArA nannu
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviఅత్తవారా నన్ను పిలువ వచ్చినారు
రాగోపాల వట్టి మాటలు గావుర సామి
వూరికే పయనంబు నేడు
attavArA nannu piluva vachchinAru
rAgOpAla vaTTi mATalu gAvura sAmi
vUrikE payanambu nEDu
చరణం
charaNam 1
సుందరాంగ నిన్నెడ బాయుట కన్న
కిన్నత లేదురా యేమి సైతుర ముద్దుల సామి
మా మదనుని యింటనండే అత్త
ఆడబడుచు మరదు యండును పుండుటకే
ముగాదు ఎటుల సైతుర ముద్దుల సామి
మనసు కుక యేమి తేలదు
sundarAnga ninneDa bAyuTa kanna
kinnata lEdurA yEmi saitura muddula sAmi
mA madanuni yinTananDE atta
ADabaDuchu maradu yanDunu punDuTakE
mugAdu eTula saitura muddula sAmi
manasu kuka yEmi tEladu

#589 హాహా ప్రేమ సఖుడా hAhA prEma sakhuDA

Titleహాహా ప్రేమ సఖుడాhAhA prEma sakhuDA
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviహాహా ప్రేమ సఖుడా హాహా ప్రియ సఖుడా
సరిగాదు నన్నెడబాసి పోవ
hAhA prEma sakhuDA hAhA priya sakhuDA
sarigAdu nanneDabAsi pOva
చరణం
charaNam 1
మదనుని కేళికి మరిమరి పిలువ
సరిగాదు నన్నెడబాయ సఖుడా
సుందరాంగ నిన్నే చాలగ నమ్మితి
అలకేలరా నాపై మరుకేళికి సఖుడా
madanuni kELiki marimari piluva
sarigAdu nanneDabAya sakhuDA
sundarAnga ninnE chAlaga nammiti
alakElarA nApai marukELiki sakhuDA
చరణం
charaNam 2
వగలాడి చెవిక్కి వేళ మీరరా
సరిగాదు నన్నెడ బాసి పోవ
వాసిగ విజయ నగర పురమున
వెలసిన వాస సన్నుత నరవాస రూపత
vagalADi chevikki vELa mIrarA
sarigAdu nanneDa bAsi pOva
vAsiga vijaya nagara puramuna
velasina vAsa sannuta naravAsa rUpata