#806 కాంతా తవ kAntA tava

Titleకాంతా తవkAntA tava
Written By
Book
రాగం rAga
తాళం tALa
పల్లవి pallaviకాంతా తవ పిళ న్యాన్ ఎందు చైవేన్kAntA tava pizha nyAn endu chaivEn
అనుపల్లవి anupallaviశాంత గుణ సేవిత సారస నాభSAnta guNa sEvita sArasa nAbha
చరణం
charaNam 1
తింగళుం ఉయర్ను వన్ను చెంగణల్ చొరినిడున్ను
పంకజాక్ష కథమిన్ను సంగటం సహిక్యున్ను
స్మరణు భానం శతమొ కరుణ తవ వరుమో
చిరమేవ ఉళలున్ను వైరమడుచిదమో
tingaLum uyarnu vannu chengaNal choriniDunnu
pankajAksha kathaminnu sangaTam sahikyunnu
smaraNu bhaanam Satamo karuNa tava varumO
chiramEva uzhalunnu vairamaDuchidamO
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=bvqggCBYEnQ