#821 జప్త కలందిరు japta kalandiru

Titleజప్త కలందిరుjapta kalandiru
Written Byవేలూరు నారాయణ సామి పిళ్ళైvElUru nArAyaNa sAmi piLLai
Bookపార్సి సరస మోహన జావళిpArsi sarasa mOhana jAvaLi
రాగం rAgaపార్సిpArsi
తాళం tALaఆదిAdi
జప్త కలందిరు బనుబను పిరదిర
బందరు లేపతి లాత్తీహై
తాలి బజాను నిలసనపలసన్
బందరు గోపతి లాత్తీహై
తునే ఆక్కర్ కింది కాయామోనే
బందరు వాగిక్కేల్
బోలో పాంగోమై పావతోరేకేల్
ఐసనోనే కైసాబావే
ఐవానొక్కమ్మేల్
japta kalandiru banubanu piradira
bandaru lEpati lAttIhai
tAli bajAnu nilasanapalasan
bandaru gOpati lAttIhai
tunE Akkar kindi kAyAmOnE
bandaru vAgikkEl
bOlO pAngOmai pAvatOrEkEl
aisanOnE kaisAbAvE
aivAnokkammEl
Needs a review

#817 isapara suma ఇసపర సుమ

Titleisapara sumaఇసపర సుమ
Written ByvElUru nArAyaNa sAmi piLLaiవేలూరు నారాయణ సామి పిళ్ళై
BookpArsi sarasa mOhana jAvaLiపార్సి సరస మోహన జావళి
రాగం rAgapArSiపార్శి
తాళం tALaAdiఆది
isapara suma kaliyAn
marEli aimOrijAn harE
chup^kara liyAn mOri jAni
jAnimEhaimerijAn
ఇసపర సుమ కలియాన్
మరేలి ఐమోరిజాన్ హరే
చుప్‌కర లియాన్ మోరి జాని
జానిమేహైమెరిజాన్
jAni miladEkO jAnIrEjAn harE
chup^kara liyAn mOri jAni
jAnimE haimerijAn
జాని మిలదేకో జానీరేజాన్ హరే
చుప్‌కర లియాన్ మోరి జాని
జానిమే హైమెరిజాన్
Yet to be reviewed/ edited.