858 సందిత్త sanditta

Titleసందిత్తsanditta
Written Byచిత్రవీణ N రవికిరణ్chitravINa N ravikiraN
Book
రాగం rAgaసారంగsAranga
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసందిత్త పొళుదంబు మొళి పొళిందు
సొందం కూరినదై మరప్పదారామో
sanditta pozhudanbu mozhi pozhindu
sondam kUrinadai marappadArAmO
అనుపల్లవి anupallaviఅంది వేళై వందు మయక్కిన తిరు-
వందిపురం వాళుం దైవ నాయకనె
andi vELai vandu mayakkina tiru-
vandipuram vAzhum daiva nAyakane
చరణం
charaNam 1
హయగ్రీవన్ తంద అరియ జ్ఞానమో
భయమిల్లా నీలర్ ముదలోర్ గానమో
నయం మిహు దేశికర్ నూల్ సమ్మానమో
నయన రవి శశి తలై స్నానమో
hayagrIvan tanda ariya jnAnamO
bhayamillA nIlar mudalOr gAnamO
nayam mihu dESikar nUl sammAnamO
nayana ravi SaSi talai snAnamO

855 మదనాంగ madanAnga

TitleమదనాంగmadanAnga
Written Byఊత్తుకాడు వేంకట సుబ్బయ్యUttukADu vEnkaTa subbayya
Book
రాగం rAgaకమాస్kamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమదనాంగ మోహన సుకుమారనే
వ్రజ వనితయర్ ఉళ్ళం మగిళుం వాసుదేవనే
madanAnga mOhana sukumAranE
vraja vanitayar uLLam magizhum vAsudEvanE
అనుపల్లవి anupallaviతరుణప్ పాదా నిసనీ దాపమా
తామరై మలర్పాదా నిస నిస నీదాపమా (సెన్)
తామరై మలర్పాదా నిసరిస నీదాపమా
గమపదనిస
రాదేయ వైరి జాయ సోదర రాదికా కాంత నంద గోవింద
taruNap pAdA nisanI dApamA
tAmarai malarpAdA nisa nisa nIdApamA (sen)
tAmarai malarpAdA nisa risa nIdApamA gamapadanisa
rAdEya vairi jAya sOdara rAdikA kAnta nanda gOvinda
చరణం
charaNam 1
ఎత్తనై నేరం నాన్ పాడువేన్ (ఇన్నుం)
ఉన్ ఇన్నిసైయం కుళల్ వేణు గానర్తిక్కు
తకిట దింగిణతోం తకిట తతిగిణతోం ఎన
ఎత్తనై నేరం నాన్ ఆడువేన్
ఇంగు నంద కుమరనిన్ గానత్తిక్కు
ఇసైంద పడియుం ఆడి వైత్తాచ్చు – అంగు
ఎన్ మామియార్ నాత్తనార్ సొల్ పడి
ఆడవేణుం ఇదు పాడా పోచ్చు
ettanai nEram nAn pADuvEn (innum)
un innisaiyan kuzhal vENu gAnartikku
takiTa dimgiNatOm takiTa tatigiNatOm ena
ettanai nEram nAn ADuvEn
ingu nanda kumaranin gAnattikku
isainda paDiyum ADi vaittAchchu – angu
en mAmiyAr nAttanAr sol paDi
ADavENum idu pADA pOchchu
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=Td–umzUqsI
https://www.youtube.com/watch?v=LS2J2ZLdA7k
Also found at https://carnatic-circle.com/choral-singing-sampradaya-bhajanai/guru-dhyanam/mahakavi-oothukadu-venkatasubbiar/madananga-mohana-sukumarane/