#341 తగుతగులేర tagutagulEra

TitleతగుతగులేరtagutagulEra
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaహిందుస్థానీ కాఫీhindusthAnI kAfI
తాళం tALaరూపక (1893)
రూపక / త్ర్యస్యగతి (1991)
rUpaka (1893)
rUpaka/ tryasyagati (1991)
పల్లవి pallaviతగుతగులేర చిన్నదాన తాళజాలరా నాతో పసంతమేలరా యింతైన నిల్వలేనురాtagutagulEra chinnadAna tALajAlarA nAtO pasantamElarA yimtaina nilvalEnurA
చరణం
charaNam 1
నను గరుణింపవేర న్యాయమరసి చూడరా నా
మీద కోపమేలరా నీకేల రవ్వమానరా
nanu garuNimpavEra nyAyamarasi chUDarA nA
mIda kOpamElarA nIkEla ravvamAnarA
చరణం
charaNam 2
కోమలమగు నాదు వయసు కొనవెన్నెలాయెరా నా
గుట్టు బయలు బట్టేరా నా కోరికె లీడేర్చరా
kOmalamagu nAdu vayasu konavennelAyerA nA
guTTu bayalu baTTErA nA kOrike lIDErcharA
చరణం
charaNam 3
వేసకాడ ముద్దుసామి వేణుగోపబాలకా శ్రీ
దాసురామపాలకా నా పాలిపంచ సాయకా
vEsakADa muddusAmi vENugOpabAlakA SrI
dAsurAmapAlakA nA pAlipamcha sAyakA

#340 చల్లకు వచ్చి challaku vachchi

ఇది పాత పుస్తకంలో జావళి గానూ, కొత్త పుస్తకంలో పదం గానూ చెప్పబడినది. This was mentioned as a jAvaLi in the old book, and as a Padam in the new book.

Titleచల్లకు వచ్చిchallaku vachchi
Written Byదాసు శ్రీరాములుdAsu SrIrAmulu
BookdAsu1893
dAsu1991
రాగం rAgaబేగడాbEgaDA
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviచల్లకు వచ్చి ముంత దాచ నేలనే ఓ మధురవాణీchallaku vachchi munta dAcha nElanE O madhuravANI
అనుపల్లవి anupallaviముల్లెకు మోసము లేదు ముద్దుబెట్టి పొమ్మనేmulleku mOsamu lEdu muddubeTTi pommanE
చరణం
charaNam 1
వల్లభ నీ వంటి వాని వలచి వచ్చిన వనితనే
చెల్లదురా తగదు తగదని చెయ్యి బట్టి రమ్మనె
vallabha nI vanTi vAni valachi vachchina vanitanE
chelladurA tagadu tagadani cheyyi baTTi rammane
చరణం
charaNam 2
వానికెదురెదురె చూచుచు వాకిట నే నిలచితినే
చాన యేమొకాని యన్నపానమునే మానితినే
vAnikeduredure chUchuchu vAkiTa nE nilachitinE
chAna yEmokAni yannapAnamunE mAnitinE
చరణం
charaNam 3
వెసట జెందితి గదవె వేణుగోపాలుని దేవె
దాసు రామకవి హృదయ నివాసుని దయ చేయమనే
vesaTa jenditi gadave vENugOpAluni dEve
dAsu rAmakavi hRdaya nivAsuni daya chEyamanE