871 సోతనెరమణ sOtaneramaNa

TitleసోతనెరమణsOtaneramaNa
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసోతనెరమణ మనసు పడువుద్యాతకెsOtaneramaNa manasu paDuvudyAtake
చరణం
charaNam 1
దుండు మల్లిగె శికియందు ధరిసువె నా
దుండు కుచవు నీను పిడియువె నానె
dunDu mallige Sikiyandu dharisuve nA
dunDu kuchavu nInu piDiyuve nAne
చరణం
charaNam 2
తాళెగరియు నీనే శీళి ముడియువె నానె
ఘోర వీణెయు నీనె నుడిసువె నానె
tALegariyu nInE SILi muDiyuve nAne
ghOra vINeyu nIne nuDisuve nAne
చరణం
charaNam 3
పచ్చె తెనెయు నీనె బిచ్చి ముడియువె నానె
పట్టె మంచవు నీనె మలగువె నానె
pachche teneyu nIne bichchi muDiyuve nAne
paTTe manchavu nIne malaguve nAne
చరణం
charaNam 4
గంధపుణగు నీనెయిందు ధరిసువె నానె
చంద్రావతి నీనె చదురాననె
gandhapuNagu nIneyindu dharisuve nAne
chandrAvati nIne chadurAnane
చరణం
charaNam 5
జాజి సంపెగె నీనె గోజి ముడియువె నానె
నీరె నిన్నను నంబి కెడువెను నానె
jAji sampege nIne gOji muDiyuve nAne
nIre ninnanu nambi keDuvenu nAne

870 సరియె ఛీ sariye ChI

Titleసరియె ఛీsariye ChI
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసరియె ఛీ బిడుబిడు సరియె దుర్మార్గవు సరియెsariye ChI biDubiDu sariye durmArgavu sariye
అనుపల్లవి anupallavi
చరణం
charaNam 1
ఆశెతోరిసుతెనగె మోస మాడుత డాసియోడనె
సహవాస మాడిదబగె సరియె
ASetOrisutenage mOsa mADuta DAsiyODane
sahavAsa mADidabage sariye
చరణం
charaNam 2
ఛీ బిడుబిడు హరియె దుర్మార్గవు సరియె
బిడదె సత్కర్మక్కె వడయా నీనెనుతా
మడదియ వ్రతవన్ను కెడిసిద బగె ఇదు సరియె
ChI biDubiDu hariye durmArgavu sariye
biDade satkarmakke vaDayA nInenutA
maDadiya vratavannu keDisida bage idu sariye
చరణం
charaNam 3
పరసతి తంగియందు అరితు వావెయబిట్టు
పురుష జనర హరియేనుతలి సరియె ఛీ బిడు బిడు హరియె
parasati tangiyandu aritu vAveyabiTTu
purusha janara hariyEnutali sariye ChI biDu biDu hariye