839 సరసిజ ముఖి sarasija mukhi

Titleసరసిజ ముఖిsarasija mukhi
Written Byఅళియ లింగరాజ అరసరుaLiya lingarAja arasaru
Book
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaఅటaTa
పల్లవి pallaviసరసిజ ముఖి హరియను తోరే
మరదిరలారె సైరిసలారె
sarasija mukhi hariyanu tOrE
maradiralAre sairisalAre
చరణం
charaNam 1
పరిపరియింద నానరియదె జరిదెను
హరియ నరహరియ నిమిష కాణదిరలారె
నీ దయదొరెయ స్మర శరదురియన్ను
తరహరిసదె కాతరసి మోక్షవెరసి
నొందిరువెను కడుజాణె కేళెన్నాణె
అరెగళిగెయు యుగవాగి నా కళివెను మరుగి
మనమరుగి కాలిగె ముగివెను కైయ యన్న కైయ
paripariyinda nAnariyade jaridenu
hariya narahariya nimisha kANadiralAre
nI dayadoreya smara Saraduriyannu
taraharisade kAtarasi mOkshaverasi
nondiruvenu kaDujANe kELennANe
aregaLigeyu yugavAgi nA kaLivenu marugi
manamarugi kAlige mugivenu kaiya yanna kaiya

838 బారో బా బా bArO bA bA

Titleబారో బా బాbArO bA bA
Written Byశ్రీ వాసుదేవ విఠ్ఠలSrI vAsudEva viThThala
Book
రాగం rAgaకల్యాణిkalyANi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబారో బా బా సురసుందరనె
బరహేళిదళొ నిన్నయ రమణి
bArO bA bA surasundarane
barahELidaLo ninnaya ramaNi
చరణం
charaNam 1
సారస సుగుణె నిన్నయ దారి నోడి నోడి
సరసిజ ముఖి నీపోగి బారెందళు
sArasa suguNe ninnaya dAri nODi nODi
sarasija mukhi nIpOgi bArendaLu
చరణం
charaNam 2
శుకపికరవరింద వికళితళాగి ధైర్య
క కవిగళాగిహళవళు నీ బేగనె
Sukapikaravarinda vikaLitaLAgi dhairya
ka kavigaLAgihaLavaLu nI bEgane
చరణం
charaNam 3
శ్రీ వాసుదేవ విఠ్ఠల నీనయ్య సఖి
భావజన రూపగె తోరు తోరిసెందళు
SrI vAsudEva viThThala nInayya sakhi
bhAvajana rUpage tOru tOrisendaLu