900 విరహ తాప viraha tApa

Titleవిరహ తాపviraha tApa
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకానడkAnaDa
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviవిరహ తాప తాళలారె కరెదుతారె కృష్ణనviraha tApa tALalAre karedutAre kRshNana
అనుపల్లవి anupallaviపరిపరియ ఆశెతోరి సరసవాడి కూడి ఎన్న మరెతు
అన్యసతియ సేరి బంద ఎనగె మోసగైద
paripariya ASetOri sarasavADi kUDi enna maretu
anyasatiya sEri banda enage mOsagaida
చరణం
charaNam 1
మరుళాదెనే హరియ మురళి నాదకేళి మోహవాంతో
అరియదంతె జాలవెసగి ఎన్న బిట్ట ప్రాణసఖన
maruLAdenE hariya muraLi nAdakELi mOhavAntO
ariyadante jAlavesagi enna biTTa prANasakhana
చరణం
charaNam 2
క్షణవు యుగవదాయితెనగె ఇనియ తాను బారదిరలు
అనునయదిం పేళి హరియ మనవనొలిసి కరెదుతారె
kshaNavu yugavadAyitenage iniya tAnu bAradiralu
anunayadim pELi hariya manavanolisi karedutAre

898 సరసవాడలు sarasavADalu

TitleసరసవాడలుsarasavADalu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaవేదండగమనvEdanDagamana
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసరసవాడలు బేడవో నీ సరసవాడలు బేడవో కృష్ణ
నెరెదా నారియర ముందెన్న సెరగ పిడిదు
sarasavADalu bEDavO nI sarasavADalu bEDavO kRshNa
neredA nAriyara mundenna seraga piDidu
అరియదంతె బందు బందు అరియద ఎన్నయ కరవ పిడిదు నీ బెరెయ బేకెందు
బందు జనర ముందె నిందెగొళగాగద
ఎన్ననీ భాదిపుదు న్యాయవే
చందద పరిమళ గందవ పూసలు ముందె బందు ఎన్న పిడియదిదో కృష్ణ
ariyadante bandu bandu ariyada ennaya karava piDidu nI bereya bEkendu
bandu janara munde nindegoLagAgada
ennanI bhAdipudu nyAyavE
chandada parimaLa gandava pUsalu munde bandu enna piDiyadidO kRshNa