848 శరీరవేకె SarIravEke

TitleశరీరవేకెSarIravEke
Written By
Book
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaరూపకrUpaka
చరణం
charaNam 1
శరీరవేకె బరీమోహా హావిధి
దురంత శోకనిరానంద వారిధీ
విషంగళన్నే మెద్దు ప్రాణవన్నే నీగికొంబెనో
SarIravEke barImOhA hAvidhi
duranta SOkanirAnanda vAridhI
vishangaLannE meddu prANavannE nIgikombenO
చరణం
charaNam 2
నదీ ప్రవాహదల్లి బీళ్దు నాశవైది పోపెనో
ఇదేక దేహ వృథా తాళలాపెనే
nadI pravAhadalli bILdu nASavaidi pOpenO
idEka dEha vRthA tALalApenE
చరణం
charaNam 3
మహాగ్నిగీ శరీరవన్నె హోమగైదుసావేనో
మహాద్రియిందె బీళుతాంతు నోవేను
mahAgnigI SarIravanne hOmagaidusAvEnO
mahAdriyinde bILutAntu nOvEnu
చరణం
charaNam 4
అపారవాద శోక తీవ్రవేగదింద దేహవు
అపోహవాగద హోయేకె మోహవు
apAravAda SOka tIvravEgadinda dEhavu
apOhavAgada hOyEke mOhavu

847 హా హా కాంతా hA hA kAntA

Titleహా హా కాంతాhA hA kAntA
Written By
Book
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviహా హా కాంతా హా విక్రాంతా
దేహా భోగా నీంతాగా
hA hA kAntA hA vikrAntA
dEhA bhOgA nIntAgA
చరణం
charaNam 1
యారిగెనాం దూరువెను
మిరితెన్న బాళీబణ్ణా
yArigenAm dUruvenu
miritenna bALIbaNNA
చరణం
charaNam 2
కష్టం ఘోరం కష్టం క్రూరం
దుష్టం జీవం దుష్టం దైవం
kashTam ghOram kashTam krUram
dushTam jIvam dushTam daivam
చరణం
charaNam 3
యాకీ దేహా యాకీ మోహా
యాకీ లోక సాకో హాహా
yAkI dEhA yAkI mOhA
yAkI lOka sAkO hAhA