887 య్యాతకొ ఇన్యాతకొ yyAtako inyAtako

Titleయ్యాతకొ ఇన్యాతకొyyAtako inyAtako
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaజంజూటిjanjUTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviయ్యాతకొ ఇన్యాతకొ పంథyyAtako inyAtako pantha
చరణం
charaNam 1
య్యాతకొ యిన్యాతకొ పంథా
నిత్యవె ప్రాణకాంత సోతుబందెను
దయమాడో దయమాడో మాతనీ నాడో
yyAtako yinyAtako panthA
nityave prANakAnta sOtubandenu
dayamADO dayamADO mAtanI nADO
చరణం
charaNam 2
లోకది నగువరోళగీ పరీ హగరణవను దోరి
అగలి పోగుమ దిదుతరవే ఇదు తరవె
lOkadi naguvarOLagI parI hagaraNavanu dOri
agali pOguma didutaravE idu tarave
చరణం
charaNam 3
యన్నోళుగిరదె దుగుడమాడదె కైయ్యముగివె
బారో దమ్మెయ్య బిగిదు తక్కిసీ ముత్తతారో
నగదిరో మొగదోరో సొగసన్నే బిరో
కరుణదిందలి బీగు గురుకుచగళ పిడిదు
yannOLugirade duguDamADade kaiyyamugive
bArO dammeyya bigidu takkisI muttatArO
nagadirO mogadOrO sogasannE birO
karuNadindali bIgu gurukuchagaLa piDidu
చరణం
charaNam 4
భరది చప్పర మంచవేరొ యరకవాగిరో
సరస ఆటది బగెబగెసుఖవ కొడునల్ల
bharadi chappara manchavEro yarakavAgirO
sarasa ATadi bagebagesukhava koDunalla
చరణం
charaNam 5
యిదుస్థిరవల్ల మతిహొక్కెనల్ల యీ అలరంబనాసెగె
నా బళలి బయసీ మన కళవళిసిదె
కోప మాడోదు కడెగాణిసి నెలెమాడి కాణొ
yidusthiravalla matihokkenalla yI alarambanAsege
nA baLali bayasI mana kaLavaLiside
kOpa mADOdu kaDegANisi nelemADi kANo

886 మోహనాకారనా mOhanAkAranA

TitleమోహనాకారనాmOhanAkAranA
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకమల మనోహరిkamala manOhari
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమోహనాకారనా మానిని తోరే
స్నేహ మరతుక్షణి అగలిరలారె
mOhanAkAranA mAnini tOrE
snEha maratukshaNi agaliralAre
చరణం
charaNam 1
బట్ట కుచకె ముసుకిట్టరె తెగెవా గుట్టనిందలీ
మొగవిట్టు చుంబిసువా
baTTa kuchake musukiTTare tegevA guTTanindalI
mogaviTTu chumbisuvA
చరణం
charaNam 2
రతిపతియంతెన్న జతెగూడిరువ
ప్రతిదినదొళువుపరతియొళు మెరవా
ratipatiyantenna jategUDiruva
pratidinadoLuvuparatiyoLu meravA
చరణం
charaNam 3
స్మరనాటదీ స్మరశరదురియిరువ
యిరుళే బందెన్న హరుషది నెరవ
smaranATadI smaraSaraduriyiruva
yiruLE bandenna harushadi nerava
మోహనాగారన మానిని తోరె
స్నేహ మరెతుక్షణ అగలిరలారె
mOhanAgArana mAnini tOre
snEha maretukshaNa agaliralAre