#812 హ హ ఇవళారో ha ha ivaLArO

Titleహ హ ఇవళారోha ha ivaLArO
Written Byవేలూరు నారాయణ సామి పిళ్ళైvElUru nArAyaNa sAmi piLLai
Bookపార్సి సరస మోహన జావళిpArsi sarasa mOhana jAvaLi
రాగం rAgaపార్సిpArsi
తాళం tALaఆదిAdi
హ హ ఇవళారో అరిగినిలే నెనదుళం
అనల్ మెళుగా గుదైయో హ హ హ
ha ha ivaLArO ariginilE nenaduLam
anal mezhugA gudaiyO ha ha ha
అంగజ మాల రణ్ పెణ్డో హహా 
సింగారియో కర్కణ్డో హహా
పంగయచ్చెల్వియో గంగై పుదల్వియో 
తంగమో నారయణసామి మనమోగినియో
angaja mAla raN peNDO hahA 
singAriyO karkaNDO hahA
pangayachchelviyO gangai pudalviyO 
tangamO nArayaNasAmi manamOginiyO

#811 చున్ చున్ చున్ పియారి chun chun chun piyAri

Titleచున్ చున్ చున్ పియారిchun chun chun piyAri
Written Byవేలూరు నారాయణ సామి పిళ్ళైvElUru nArAyaNa sAmi piLLai
Bookపార్సి సరస మోహన జావళిpArsi sarasa mOhana jAvaLi
రాగం rAga పార్సి pArsi
తాళం tALaఆదిAdi
చున్ చున్ చున్ పియారి కుల్సనచ మోరి పారి
నలయిల మిలయిల హ హ హ
ఆదష తగర నూరద ప్యారి
రంగ వుడే చతు రాగ చడీ
ఆదుషాన్ బేదుషాన్ దిల్ కుషాన్ దిల్ ముషాన్
జల్దీ యింగె జల్దీ యింగె
chun chun chun piyAri kulsanacha mOri pAri
nalayila milayila ha ha ha
Adasha tagara nUrada pyAri
ranga vuDE chatu rAga chaDI
AdushAn bEdushAn dil kushAn dil mushAn
jaldI yinge jaldI yinge