849 మోహనాకారె నీరె mOhanAkAre nIre

Titleమోహనాకారె నీరెmOhanAkAre nIre
Written By
Book
రాగం rAgaదేశికి కాపిdESiki kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమోహనాకారె నీరె మోహిపళాహాధీరెmOhanAkAre nIre mOhipaLAhAdhIre
చరణం
charaNam 1
అతిశయ రూపోదారె హితకర భోగాధారె
ప్రతియదావుదు పేళె సతత కోమలగాత్రె
atiSaya rUpOdAre hitakara bhOgAdhAre
pratiyadAvudu pELe satata kOmalagAtre
చరణం
charaNam 2
రసిక రంజనరూప మిసుగలెదెయొళ తాప
బిసియ బేగెయ మాళ్పురు అసియళ చల్వనొళు
rasika ranjanarUpa misugaledeyoLa tApa
bisiya bEgeya mALpuru asiyaLa chalvanoLu
చరణం
charaNam 3
మనవిదు సూరెయాగె తనుబడవాగిపోగె
అనుగతవాదుదాపా అనువు గెట్టుదు ఆహా
manavidu sUreyAge tanubaDavAgipOge
anugatavAdudApA anuvu geTTudu AhA

848 శరీరవేకె SarIravEke

TitleశరీరవేకెSarIravEke
Written By
Book
రాగం rAgaతోడిtODi
తాళం tALaరూపకrUpaka
చరణం
charaNam 1
శరీరవేకె బరీమోహా హావిధి
దురంత శోకనిరానంద వారిధీ
విషంగళన్నే మెద్దు ప్రాణవన్నే నీగికొంబెనో
SarIravEke barImOhA hAvidhi
duranta SOkanirAnanda vAridhI
vishangaLannE meddu prANavannE nIgikombenO
చరణం
charaNam 2
నదీ ప్రవాహదల్లి బీళ్దు నాశవైది పోపెనో
ఇదేక దేహ వృథా తాళలాపెనే
nadI pravAhadalli bILdu nASavaidi pOpenO
idEka dEha vRthA tALalApenE
చరణం
charaNam 3
మహాగ్నిగీ శరీరవన్నె హోమగైదుసావేనో
మహాద్రియిందె బీళుతాంతు నోవేను
mahAgnigI SarIravanne hOmagaidusAvEnO
mahAdriyinde bILutAntu nOvEnu
చరణం
charaNam 4
అపారవాద శోక తీవ్రవేగదింద దేహవు
అపోహవాగద హోయేకె మోహవు
apAravAda SOka tIvravEgadinda dEhavu
apOhavAgada hOyEke mOhavu