856 ఆర కళుహిదనే Ara kaLuhidanE

Titleఆర కళుహిదనేAra kaLuhidanE
Written Byశ్రీ కె వి రామప్రసాద్SrI K V rAmaprasAd
Book
రాగం rAgaబేహాగ్bEhAg
తాళం tALaమిశ్ర చాపుmiSra chApu
పల్లవి pallaviఆర కళుహిదనే
గెళతి ఆర కళుహిదనే
మత్తార కళుహిద
బళి సారి కరవను పిడిదు పతియా
గువెను ఎనుతా ఓలె బరదిన్నా కళుహిదనే
Ara kaLuhidanE
geLati Ara kaLuhidanE
mattAra kaLuhida
baLi sAri karavanu piDidu patiyA
guvenu enutA Ole baradinnA kaLuhidanE
అనుపల్లవి anupallaviహేగే మెచ్చలే సఖీ ఏళుగిరి యొడయనhEgE mechchalE sakhI ELugiri yoDayana
చరణం
charaNam 1
ఎన్నంత చెలువెయ కండవ రుణ్టెను
ఎన్న దని కేళి శుకవూ మూకవాయ్తూ
ఎన్న నాట్యకే నాచితు నవిలూ
కప్పు బణ్ణద వనూ సాటియే
నీ పేళే హేగే మెచ్చలే సఖీ
హేగే మెచ్చలే సఖీ
ennanta cheluveya kanDava ruNTenu
enna dani kELi SukavU mUkavAytU
enna nATyakE nAchitu navilU
kappu baNNada vanU sATiyE
nI pELE hEgE mechchalE sakhI
hEgE mechchalE sakhI
చరణం
charaNam 2
బాగిలలి కాయ్దిహరు నన్నోరే నోటక్కె
ఈగ మండియ నూరి సవి మాతిగే
మిగె సిరి వంతరు సిగువంతిరే
మదు వెగె కడవను బేడువా
శ్రీనివాసన హేగే మెచ్చలే సఖీ
bAgilali kAydiharu nannOrE nOTakke
Iga manDiya nUri savi mAtigE
mige siri vantaru siguvantirE
madu vege kaDavanu bEDuvA
SrInivAsana hEgE mechchalE sakhI
హేగే మెచ్చలే సఖీ ఏళుగిరి యొడయ
నిన్నార కళుహిదనే
మత్తార కళుహిద
ఆర కళుహిదనే
మత్తార కళుహిద
బళి సారి కరవను పిడిదు పతియా
గువెను ఎనుతా ఓలె బరెదిన్నా
hEgE mechchalE sakhI ELugiri yoDaya
ninnAra kaLuhidanE
mattAra kaLuhida
Ara kaLuhidanE
mattAra kaLuhida
baLi sAri karavanu piDidu patiyA
guvenu enutA Ole baredinnA
AV Linkshttps://www.youtube.com/watch?v=TeCNNztkVIM
https://www.youtube.com/watch?v=UIkOr_eSgd4

855 మదనాంగ madanAnga

TitleమదనాంగmadanAnga
Written Byఊత్తుకాడు వేంకట సుబ్బయ్యUttukADu vEnkaTa subbayya
Book
రాగం rAgaకమాస్kamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమదనాంగ మోహన సుకుమారనే
వ్రజ వనితయర్ ఉళ్ళం మగిళుం వాసుదేవనే
madanAnga mOhana sukumAranE
vraja vanitayar uLLam magizhum vAsudEvanE
అనుపల్లవి anupallaviతరుణప్ పాదా నిసనీ దాపమా
తామరై మలర్పాదా నిస నిస నీదాపమా (సెన్)
తామరై మలర్పాదా నిసరిస నీదాపమా
గమపదనిస
రాదేయ వైరి జాయ సోదర రాదికా కాంత నంద గోవింద
taruNap pAdA nisanI dApamA
tAmarai malarpAdA nisa nisa nIdApamA (sen)
tAmarai malarpAdA nisa risa nIdApamA gamapadanisa
rAdEya vairi jAya sOdara rAdikA kAnta nanda gOvinda
చరణం
charaNam 1
ఎత్తనై నేరం నాన్ పాడువేన్ (ఇన్నుం)
ఉన్ ఇన్నిసైయం కుళల్ వేణు గానర్తిక్కు
తకిట దింగిణతోం తకిట తతిగిణతోం ఎన
ఎత్తనై నేరం నాన్ ఆడువేన్
ఇంగు నంద కుమరనిన్ గానత్తిక్కు
ఇసైంద పడియుం ఆడి వైత్తాచ్చు – అంగు
ఎన్ మామియార్ నాత్తనార్ సొల్ పడి
ఆడవేణుం ఇదు పాడా పోచ్చు
ettanai nEram nAn pADuvEn (innum)
un innisaiyan kuzhal vENu gAnartikku
takiTa dimgiNatOm takiTa tatigiNatOm ena
ettanai nEram nAn ADuvEn
ingu nanda kumaranin gAnattikku
isainda paDiyum ADi vaittAchchu – angu
en mAmiyAr nAttanAr sol paDi
ADavENum idu pADA pOchchu
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=Td–umzUqsI
https://www.youtube.com/watch?v=LS2J2ZLdA7k
Also found at https://carnatic-circle.com/choral-singing-sampradaya-bhajanai/guru-dhyanam/mahakavi-oothukadu-venkatasubbiar/madananga-mohana-sukumarane/