844 మాతు సాకు mAtu sAku

Titleమాతు సాకుmAtu sAku
Written By
Book
రాగం rAgaనవరస కన్నడnavarasa kannaDa
తాళం tALaతిశ్రనడె ఏక తాళtiSranaDe Eka tALa
పల్లవి pallaviమాతు సాకు మాడెలో
ప్రీతి తోరెలో
mAtu sAku mADelO
prIti tOrelO
చరణం
charaNam 1
రాతిరియ సమయదల్లి ప్రీతిసువ స్త్రీయు ఇరలు
మాతనాడి పొత్త కళెవరేనో మూళ
rAtiriya samayadalli prItisuva strIyu iralu
mAtanADi potta kaLevarEnO mULa
చరణం
charaNam 2
సమయ వ్యర్థ సల్లదో జాణవిదను బల్లరో
కమలేశ విట్ఠలన్న స్మరిసువుదన్న బిట్టు
samaya vyartha salladO jANavidanu ballarO
kamalESa viTTHalanna smarisuvudanna biTTu

843 బేడ నినగీచింతె bEDa ninagIchinte

Titleబేడ నినగీచింతెbEDa ninagIchinte
Written By
Book
రాగం rAgaకమాచ్kamAch
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబేడనినగీచింతె నోడెన్నకాంతbEDaninagIchinte nODennakAnta
చరణం
charaNam 1
పంచబాణదిందెల్లా లోకం
వంచితమప్పుదు ఏకీశోకం
panchabANadindellA lOkam
vanchitamappudu EkISOkam
చరణం
charaNam 2
కామనశౌర్యవన్ను నీం నోడు
కామినిప్రేమదిందాడు
kAmanaSouryavannu nIm nODu
kAminiprEmadindADu