847 హా హా కాంతా hA hA kAntA

Titleహా హా కాంతాhA hA kAntA
Written By
Book
రాగం rAgaకాపిkApi
తాళం tALaరూపకrUpaka
పల్లవి pallaviహా హా కాంతా హా విక్రాంతా
దేహా భోగా నీంతాగా
hA hA kAntA hA vikrAntA
dEhA bhOgA nIntAgA
చరణం
charaNam 1
యారిగెనాం దూరువెను
మిరితెన్న బాళీబణ్ణా
yArigenAm dUruvenu
miritenna bALIbaNNA
చరణం
charaNam 2
కష్టం ఘోరం కష్టం క్రూరం
దుష్టం జీవం దుష్టం దైవం
kashTam ghOram kashTam krUram
dushTam jIvam dushTam daivam
చరణం
charaNam 3
యాకీ దేహా యాకీ మోహా
యాకీ లోక సాకో హాహా
yAkI dEhA yAkI mOhA
yAkI lOka sAkO hAhA

846 బాలే సుకపోలే bAlE sukapOlE

Titleబాలే సుకపోలేbAlE sukapOlE
Written By
Book
రాగం rAgaహుసేనిhusEni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviబాలే సుకపోలే ముఖ
చందిరన పోలె లాలిత పదయుగ జాలే వర
bAlE sukapOlE mukha
chandirana pOle lAlita padayuga jAlE vara
చరణం
charaNam 1
బాలకరను నిన్న బెడగు బిన్నణదలి
జాలదొళొడ్డువ చెల్వరూపిన సుర
bAlakaranu ninna beDagu binnaNadali
jAladoLoDDuva chelvarUpina sura
చరణం
charaNam 2
కణ్ణోటదలే హణ్ణాగిసుతలి
బెణ్ణెయ మాతినిం బణ్ణనె గైవ
kaNNOTadalE haNNAgisutali
beNNeya mAtinim baNNane gaiva
చరణం
charaNam 3
చుంబిపెనెందు నీ నంబర తోరిసి
నంబికె బరిసి కైగె తంబిగె నీడువ
chumbipenendu nI nambara tOrisi
nambike barisi kaige tambige nIDuva
చరణం
charaNam 4
పెంగళ నంబిదవరిగెల్ల బేసర
తింగళొళ్బరిసి కమలేశ విట్ఠలన తోర్వ
pengaLa nambidavarigella bEsara
tingaLoLbarisi kamalESa viTTHalana tOrva