888 స్మరన smarana

Titleస్మరనsmarana
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaకాంబోదిkAmbOdi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviస్మరన సమర కనువాగు రమణీ నీబేగ యీగ
స్మరన సమర కనువాగు రమణీ నీ బేగయీగ
smarana samara kanuvAgu ramaNI nIbEga yIga
smarana samara kanuvAgu ramaNI nI bEgayIga
మరిగిళిగళను వస్త్రదలి కట్టిరిసిహెmarigiLigaLanu vastradali kaTTirisihe
కరపంజరదొళాగాడిసె రమణీ నీ బేగ ఈగ
రాజముఖియె హంసరాజగమనె రాజమధ్య దొళ్
ఇదిరాగు రమణీ నీ బేగయీగ స్మరనా సమర
కనువాగు రమణీ నీ బేగయీగ
karapanjaradoLAgADise ramaNI nI bEga Iga
rAjamukhiye hamsarAjagamane rAjamadhya doL
idirAgu ramaNI nI bEgayIga smaranA samara
kanuvAgu ramaNI nI bEgayIga

887 య్యాతకొ ఇన్యాతకొ yyAtako inyAtako

Titleయ్యాతకొ ఇన్యాతకొyyAtako inyAtako
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaజంజూటిjanjUTi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviయ్యాతకొ ఇన్యాతకొ పంథyyAtako inyAtako pantha
చరణం
charaNam 1
య్యాతకొ యిన్యాతకొ పంథా
నిత్యవె ప్రాణకాంత సోతుబందెను
దయమాడో దయమాడో మాతనీ నాడో
yyAtako yinyAtako panthA
nityave prANakAnta sOtubandenu
dayamADO dayamADO mAtanI nADO
చరణం
charaNam 2
లోకది నగువరోళగీ పరీ హగరణవను దోరి
అగలి పోగుమ దిదుతరవే ఇదు తరవె
lOkadi naguvarOLagI parI hagaraNavanu dOri
agali pOguma didutaravE idu tarave
చరణం
charaNam 3
యన్నోళుగిరదె దుగుడమాడదె కైయ్యముగివె
బారో దమ్మెయ్య బిగిదు తక్కిసీ ముత్తతారో
నగదిరో మొగదోరో సొగసన్నే బిరో
కరుణదిందలి బీగు గురుకుచగళ పిడిదు
yannOLugirade duguDamADade kaiyyamugive
bArO dammeyya bigidu takkisI muttatArO
nagadirO mogadOrO sogasannE birO
karuNadindali bIgu gurukuchagaLa piDidu
చరణం
charaNam 4
భరది చప్పర మంచవేరొ యరకవాగిరో
సరస ఆటది బగెబగెసుఖవ కొడునల్ల
bharadi chappara manchavEro yarakavAgirO
sarasa ATadi bagebagesukhava koDunalla
చరణం
charaNam 5
యిదుస్థిరవల్ల మతిహొక్కెనల్ల యీ అలరంబనాసెగె
నా బళలి బయసీ మన కళవళిసిదె
కోప మాడోదు కడెగాణిసి నెలెమాడి కాణొ
yidusthiravalla matihokkenalla yI alarambanAsege
nA baLali bayasI mana kaLavaLiside
kOpa mADOdu kaDegANisi nelemADi kANo