873 ఛలవిదు Chalavidu

TitleఛలవిదుChalavidu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఛలవిదు న్యాయవే
జలజాక్షి నినగె
Chalavidu nyAyavE
jalajAkshi ninage
పల్లవ పాణి ఎల్లి సఖి హేళిందు
మల్లర తేజదంతె
క్షుల్ల తనవతోర్ప
pallava pANi elli sakhi hELindu
mallara tEjadante
kshulla tanavatOrpa

872 హే శృంగార hE SRngAra

Titleహే శృంగారhE SRngAra
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviహే శృంగార అమ్మ మత్యారు సరియమ్మ
సత్తరె బదుకువుదిల్లమ్మ
hE SRngAra amma matyAru sariyamma
sattare badukuvudillamma
చరణం
charaNam 1
చలువ నీ కాణమ్మ చలనాక్షి నీనమ్మ
కెలసదీ నీనమ్మ సోలువళల్లమ్మ
chaluva nI kANamma chalanAkshi nInamma
kelasadI nInamma sOluvaLallamma
చరణం
charaNam 2
వరసఖి నీ సింధు పొరడువెయ మున్నా
సరసది నీనమ్మ తెరెవను బిడిసెన్న
varasakhi nI sindhu poraDuveya munnA
sarasadi nInamma terevanu biDisenna
చరణం
charaNam 3
తమ్మన కరెయుత సుమ్మనె హోగువె
నిమ్మను నోడుత అమ్మ బిడెను మాత
tammana kareyuta summane hOguve
nimmanu nODuta amma biDenu mAta
చరణం
charaNam 4
అపార మహిమళె పాపవిల్లదవళె
కోపవిల్లదవళె కాపాడు సుగుణళె
apAra mahimaLe pApavilladavaLe
kOpavilladavaLe kApADu suguNaLe