874 కాంత బారనే kAnta bAranE

Titleకాంత బారనేkAnta bAranE
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaఫరజుfaraju
తాళం tALaఏకEka
పల్లవి pallaviకాంత బారనే సఖి కరెయెkAnta bAranE sakhi kareye
అనుపల్లవి anupallaviమునిదె నానేనెందెనె సఖి కరెయె బారనెmunide nAnEnendene sakhi kareye bArane
చరణం
charaNam 1
ఆతన మాతిగె నామరుళాదెనె
సోతవళోడనె ఇన్యాతర ఛలవె
Atana mAtige nAmaruLAdene
sOtavaLODane inyAtara Chalave
చరణం
charaNam 2
ఆతురకె మనసోతెనా కరెయె
పురుషర జాలవు అరక్షణవెంబుదు
Aturake manasOtenA kareye
purushara jAlavu arakshaNavembudu
చరణం
charaNam 3
సలుగెయ మాతినోళ్ ఛలవిన్నేను
కరెకరె గోళగాదెనా సఖి కరెయె
salugeya mAtinOL ChalavinnEnu
karekare gOLagAdenA sakhi kareye

873 ఛలవిదు Chalavidu

TitleఛలవిదుChalavidu
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaమోహనmOhana
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఛలవిదు న్యాయవే
జలజాక్షి నినగె
Chalavidu nyAyavE
jalajAkshi ninage
పల్లవ పాణి ఎల్లి సఖి హేళిందు
మల్లర తేజదంతె
క్షుల్ల తనవతోర్ప
pallava pANi elli sakhi hELindu
mallara tEjadante
kshulla tanavatOrpa