905 దయ బారదే daya bAradE

Titleదయ బారదేdaya bAradE
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaదేవమనోహరిdEvamanOhari
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviదయబారదేకెన్నమేలె రాధెయ మానసవన్న పహరి
సిద మాధవ ముకుంద గోపాలకృష్ణ
dayabAradEkennamEle rAdheya mAnasavanna pahari
sida mAdhava mukunda gOpAlakRshNa
అనుపల్లవి anupallaviజయవపొందు బా స్మరకేళియోళు
కవిదిహుదెనగె కామాంధకారవిదు
jayavapondu bA smarakELiyOLu
kavidihudenage kAmAndhakAravidu
చరణం
charaNam 1
ఆదరిసెన్న నాలింగి సుతధరా మాతవసవిదు
మైమరెతానందది మోదవ నీడెన్నను కాపాడై
కాదిర్దెను నిన్నాగమనవ సుఖ సాధనరాధెయప్రియ గోపాల
Adarisenna nAlingi sutadharA mAtavasavidu
maimaretAnandadi mOdava nIDennanu kApADai
kAdirdenu ninnAgamanava sukha sAdhanarAdheyapriya gOpAla
చరణం
charaNam 2
నెరెతవ సుకుమారను మదనను పూసరళ పూడి పూడెదెన్నను
నోయిసి కోరగిసుతిహుదద నీనరి తీపరినెఠెయదెన్న
కాడిసువుదు న్యాయవె
neretava sukumAranu madananu pUsaraLa pUDi pUDedennanu
nOyisi kOragisutihudada nInari tIparineTheyadenna
kADisuvudu nyAyave

904 కామబాధెయ kAmabAdheya

TitleకామబాధెయkAmabAdheya
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaఖరహరప్రియkharaharapriya
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviకామబాధెయ సైసెను మన్మోహనాంగ
ప్రియ ప్రేమదివరిసెన్నను
kAmabAdheya saisenu manmOhanAnga
priya prEmadivarisennanu
అనుపల్లవి anupallaviకోమలాంగియాదె నగె నోవనిత్తి
హస్మరన భావవ
మురిదెన్న కాపాడో రమణ
kOmalAmgiyAde nage nOvanitti
hasmarana bhAvava
muridenna kApADO ramaNa
చరణం
charaNam 1
రాధెయళాదెన్న సంగదభిరుచియు
మోదవనీయదిహుదె తవచిత్తకె
మాధవ ముకుంద గోవిందాచ్యుత
ఆదరిసెన్న మత్ప్రాణ సఖను నీం
rAdheyaLAdenna sangadabhiruchiyu
mOdavanIyadihude tavachittake
mAdhava mukunda gOvindAchyuta
Adarisenna matprANa sakhanu nIm