#808 ఉలగినిల్ ఇల్లా ulaginil illA

Titleఉలగినిల్ ఇల్లా ulaginil illA
Written Byమదురై మురళీధరన్madurai muraLIdharan
Book
రాగం rAgaసారమతిsAramati
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఉలగినిల్ ఇల్లా అదిసయమా (అవళ్)
అంగే ఉమై మరందుళ్ళల్వదు అవసియమా అవళ్
ulaginil illA adisayamA (avaL)
angE umai maranduLLalvadu avasiyamA avaL
అనుపల్లవి anupallaviఉరవెనై మరందీర్ అదు అరమా
ఉమ్మయే ఇళందీర్ ఇదు తగుమా సొల్వీర్
uravenai marandIr adu aramA
ummayE izhandIr idu tagumA solvIr
చరణం
charaNam 1
ఉయిరాయ్ ఇరుందీర్ ఉణర్వాల్ కలందీర్
ఉడలాయ్ ఉళమాయ్ ఒన్రియే ఇరుందీర్
ఉన్నతమెన్రీర్ కణ్మణి ఎన్రీర్
ఉన్నై అల్లాల్ ఒరు తున్మణి? ఇల్లై ఎన్రీర్
uyirAy irundIr uNarvAl kalandIr
uDalAy uLamAy onriyE irundIr
unnatamenrIr kaNmaNi enrIr
unnai allAl oru tunmaNi? illai enrIr
చరణం
charaNam 2
పెణ్ణవళై కణ్డీర్ ఎన్నైయుం తాన్ మరందీర్
ఉణ్ణ మరందీర్ ఎదైయుం ఎణ్ణ మరందీర్
కణ్ణయరుందుం కనవిల్ అవళ్ పెయర్ సొన్నీర్
సొన్న సొల్ మరందవళై తాళ్ పణిందిడవైక్కుం
peNNavaLai kaNDIr ennaiyum tAn marandIr
uNNa marandIr edaiyum eNNa marandIr
kaNNayarundum kanavil avaL peyar sonnIr
sonna sol marandavaLai tAzh paNindiDavaikkum
చరణం
charaNam 3
ఆడలంగే పురిందీర్ పాడలంగే పునైందీర్
ఉడలుం ఉళం నోయి ఉరైగళింగే పురిందీర్
వాడలాల్ వదంగియే ఓడెన నాన్ తేయ
కూడలాల్ మగిళ్న్దింగు కురైప్పట్టు ఇంగే వందీర్
ADalangE purindIr pADalangE punaindIr
uDalum uLam nOyi uraigaLimgE purindIr
vADalAl vadangiyE ODena nAn tEya
kUDalAl magizhn&dingu kuraippaTTu ingE vandIr
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=vuRvH6mwle4

#807 అయ్యా సట్రు నిల్లయ్యా ayyA saTru nillayyA

Titleఅయ్యా సట్రు నిల్లయ్యాayyA saTru nillayyA
Written Byశ్రీమతి డి పట్టమ్మాళ్Smt D paTTammAL
Book
రాగం rAgaనీలాంబరిnIlAmbari
తాళం tALa
పల్లవి pallaviఅయ్యా సట్రు నిల్లయ్యా మురుగయ్యా
ఎనక్కు బదిల్ సొల్లయ్యా వేలయ్యా
ayyA saTru nillayyA murugayyA
enakku badil sollayyA vElayyA
అనుపల్లవి anupallaviఒయ్యారమాయ్ మయిలిల్ అండ్రొరు నాళ్ వందీరే
ఒండ్రుం సొల్లామలే ఇండ్రు వంద మర్మం అరియ
oyyAramAy mayilil anDroru nAL vandIrE
onDrum sollAmalE inDru vanda marmam ariya
చరణం
charaNam 1
వరుందీ మెలిందవర్కు మరుందెన్న తందిడువీర్
వాడిన ఉళ్ళం తన్నై పాడీ మగిళ్ విప్పీరే
ఒరు పోదుం మరవాద ఉన్నయే నినైందురుగుం
ఎంగుయిర్ తోళికి ఎన్న ఉరుది ఇరుదియాగ
varundI melindavarku marundenna tandiDuvIr
vADina uLLam tannai pADI magizh vippIrE
oru pOdum maravAda unnayE ninaindurugum
enguyir tOzhiki enna urudi irudiyAga
Audio Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=WsAd7NT6fqY
https://www.youtube.com/watch?v=1NcEKvGeBts