855 మదనాంగ madanAnga

TitleమదనాంగmadanAnga
Written Byఊత్తుకాడు వేంకట సుబ్బయ్యUttukADu vEnkaTa subbayya
Book
రాగం rAgaకమాస్kamAs
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమదనాంగ మోహన సుకుమారనే
వ్రజ వనితయర్ ఉళ్ళం మగిళుం వాసుదేవనే
madanAnga mOhana sukumAranE
vraja vanitayar uLLam magizhum vAsudEvanE
అనుపల్లవి anupallaviతరుణప్ పాదా నిసనీ దాపమా
తామరై మలర్పాదా నిస నిస నీదాపమా (సెన్)
తామరై మలర్పాదా నిసరిస నీదాపమా
గమపదనిస
రాదేయ వైరి జాయ సోదర రాదికా కాంత నంద గోవింద
taruNap pAdA nisanI dApamA
tAmarai malarpAdA nisa nisa nIdApamA (sen)
tAmarai malarpAdA nisa risa nIdApamA gamapadanisa
rAdEya vairi jAya sOdara rAdikA kAnta nanda gOvinda
చరణం
charaNam 1
ఎత్తనై నేరం నాన్ పాడువేన్ (ఇన్నుం)
ఉన్ ఇన్నిసైయం కుళల్ వేణు గానర్తిక్కు
తకిట దింగిణతోం తకిట తతిగిణతోం ఎన
ఎత్తనై నేరం నాన్ ఆడువేన్
ఇంగు నంద కుమరనిన్ గానత్తిక్కు
ఇసైంద పడియుం ఆడి వైత్తాచ్చు – అంగు
ఎన్ మామియార్ నాత్తనార్ సొల్ పడి
ఆడవేణుం ఇదు పాడా పోచ్చు
ettanai nEram nAn pADuvEn (innum)
un innisaiyan kuzhal vENu gAnartikku
takiTa dimgiNatOm takiTa tatigiNatOm ena
ettanai nEram nAn ADuvEn
ingu nanda kumaranin gAnattikku
isainda paDiyum ADi vaittAchchu – angu
en mAmiyAr nAttanAr sol paDi
ADavENum idu pADA pOchchu
AV Linkhttps://www.youtube.com/watch?v=Td–umzUqsI
https://www.youtube.com/watch?v=LS2J2ZLdA7k
Also found at https://carnatic-circle.com/choral-singing-sampradaya-bhajanai/guru-dhyanam/mahakavi-oothukadu-venkatasubbiar/madananga-mohana-sukumarane/

854 అందరంగం andarangam

Titleఅందరంగంandarangam
Written Byమదురై ఆర్ మురళిధరన్madurai Ar muraLidharan
Book
రాగం rAga
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఅందరంగం ఇన్నుం ఎన్నడా
అదై నీ సొల్లడ
ఆణ్న్మగనాయ్ ఎన్నరుగిల్ నీయడా
ఈరుడల్ ఓరుయిర్ ఆన పిన్నుం
andarangam innum ennaDA
adai nI sollaDa
ANnmaganAy ennarugil nIyaDA
IruDal Oruyir Ana pinnum
చరణం
charaNam 1
సొందముం బందముం సుళందిరుక్కుం వేళై
ఎందన్ కరం పిడిత్తాల్ ఏదుం కురైందిడుమో
వందెనై కొంజి
(ఇంగు) వందెనై కొంజి
ఎన్ వడి వళగై పుగళ
సిందనై ఎన్నడ నీ శిలయాన కల్లోడ
sondamum bandamum suzhndirukkum vELai
endan karam piDittAl Edum kuraindiDumO
vandenai konji
(ingu) vandenai konji
en vaDi vazhagai pugazha
sindanai ennaDa nI SilayAna kallODa
చరణం
charaNam 2
సరసం ఇల్లా సాగసంగల్ పురివదిలుం
తని సుగం ఉండు
విరసం ఇల్లా స్పరిశంగల్ అరిదలిలుం
మనమగిళ్వు వుండు
sarasam illA sAgasamgal purivadilum
tani sugam unDu
virasam illA spariSangal aridalilum
manamagizhvu vunDu
Dance at https://www.youtube.com/watch?v=aSorsMy6SxY