850 ఇన్నాదరూ innAdarU

Titleఇన్నాదరూinnAdarU
Written By
Book
రాగం rAgaసాళగ భైరవిsALaga bhairavi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviఇన్నాదరూ దయ బారదేనో
కన్నెయింతు నిన్న భిన్నపగైదరు
innAdarU daya bAradEnO
kanneyintu ninna bhinnapagaidaru
అనుపల్లవి anupallaviసన్నెయరితు నీ జీవనదల్లి నిన్న
బన్న మాడదె ముదదన్నెయాగిపెనో
sanneyaritu nI jIvanadalli ninna
banna mADade mudadanneyAgipenO
చరణం
charaNam 1
నీనల్లదె పరరనానొల్లెపెనో
దీన రక్షక నీ మానిని మనవై
ధ్యానిసి నోడెయ కాణిసి కొడెయ
ధ్యానదొళిహె కమలేశ విట్ఠలనే
nInallade pararanAnollepenO
dIna rakshaka nI mAnini manavai
dhyAnisi nODeya kANisi koDeya
dhyAnadoLihe kamalESa viTThalanE

849 మోహనాకారె నీరె mOhanAkAre nIre

Titleమోహనాకారె నీరెmOhanAkAre nIre
Written By
Book
రాగం rAgaదేశికి కాపిdESiki kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviమోహనాకారె నీరె మోహిపళాహాధీరెmOhanAkAre nIre mOhipaLAhAdhIre
చరణం
charaNam 1
అతిశయ రూపోదారె హితకర భోగాధారె
ప్రతియదావుదు పేళె సతత కోమలగాత్రె
atiSaya rUpOdAre hitakara bhOgAdhAre
pratiyadAvudu pELe satata kOmalagAtre
చరణం
charaNam 2
రసిక రంజనరూప మిసుగలెదెయొళ తాప
బిసియ బేగెయ మాళ్పురు అసియళ చల్వనొళు
rasika ranjanarUpa misugaledeyoLa tApa
bisiya bEgeya mALpuru asiyaLa chalvanoLu
చరణం
charaNam 3
మనవిదు సూరెయాగె తనుబడవాగిపోగె
అనుగతవాదుదాపా అనువు గెట్టుదు ఆహా
manavidu sUreyAge tanubaDavAgipOge
anugatavAdudApA anuvu geTTudu AhA