881 సారి భజిపె sAri bhajipe

Titleసారి భజిపెsAri bhajipe
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaబేహగ్bEhag
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviసారి భజిపె నిన్న చదురsAri bhajipe ninna chadura
అనుపల్లవి anupallaviమార నుర బెగె బాడి బళలువే
సేరిదవళ విచార సుందరా
mAra nura bege bADi baLaluvE
sEridavaLa vichAra sundarA
చరణం
charaNam 1
సన్నుతాంగ యన్నింగిత వరియదె భంగిసిదరె నా
భంగపడువెను సంగసుఖవు బేకెంబ బయకెయే
ఒందుగూడి ఆనంద పడిసో విర విహార
sannutAnga yanningita variyade bhangisidare nA
bhangapaDuvenu sangasukhavu bEkemba bayakeyE
ondugUDi Ananda paDisO vira vihAra
చరణం
charaNam 2
క్షితియోళు నినగున్న కరిన్యారిహరు మతిహీనళే నీ
జొతెయాగిరలు పతి నీగతియందతి నంబిదెనా
రతిపతి పిత పరాకే
kshitiyOLu ninagunna karinyAriharu matihInaLE nI
joteyAgiralu pati nIgatiyandati nambidenA
ratipati pita parAkE

880 పంపా రమణన pampA ramaNana

Titleపంపా రమణనpampA ramaNana
Written By
Bookఅంకితరహిత జావడిగళుankitarahita jAvaDigaLu
రాగం rAgaపూర్విpUrvi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి pallaviపంపా రమణన తోరె బాలె
సంపిగెయ మాలె మల్లిగెయమాలె
pampA ramaNana tOre bAle
sampigeya mAle malligeyamAle
చరణం
charaNam 1
ఇంపిలి ముడిసు తంపల్లిరమిసుత
ఇందు దోరిసు సోంపిన వదనె
impili muDisu tampalliramisuta
indu dOrisu sOmpina vadane
చరణం
charaNam 2
ఉరగాధీశయన జగదలి
సరస మాడుతలి సెళెమంచకెళద కాణమ్మ
uragAdhISayana jagadali
sarasa mADutali seLemanchakeLada kANamma
చరణం
charaNam 3
కరదల్లి కరవిట్టు బరదేళదప్పుత
హరళిన మంచక్కె ఎళెదనమ్మా
karadalli karaviTTu baradELadapputa
haraLina manchakke eLedanammA