#227 భజమన bhajamana

Again, the poet started with his prati for each original jAvaLi in the rest of this book.

Titleభజమనbhajamana
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థానిhindusthAni
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
భజమనరామ కా ఉమఖ నామbhajamanarAma kA umakha nAma
తారకనామ పావనరామtArakanAma pAvanarAma
చరణం
charaNam 1
అజసోహవుఠే హుడుంబియా కే
కయిత కఫీరే మాయకుఠారే
ajasOhavuThE huDumbiyA kE kayita kafIrE mAyakuThArE

Here’s our attempt to improve/correct the lyrics.

భజ మన రమ కోఉ ముఖ నామbhaja mana rama kOu mukha nAma
తారక నామ పావనtAraka nAma pAvana
అజ సోహ ఉఠేహుం డుబియాకే
కహత కపీరే మాయ కుఠారే
aja sOha uThEhum DubiyAkE
kahata kapIrE mAya kuThArE

#213 హంసన hamsana

Titleహంసనhamsana
Written By
BookprAchIna-navIna
రాగం rAgaహిందుస్థాని కాపిhindusthAni kApi
తాళం tALaఆదిAdi
పల్లవి
pallavi
హంసన జనియాకిన ఫేరిరే రాజాహో
జబసీగ యీమొరీ సుదహూన వినివే
అభనిన భేజకి ఫర్యారే ఫలామాలే
hamsana janiyAkina phErirE rAjAhO
jabasIga yImorI sudahUna vinivE
abhanina bhEjaki pharyArE phalAmAlE
చరణం
charaNam 1

Here’s our first attempt to correct the lyrics.

హఁస్ న జానియా కి న ఫేరి రే రాజ్ హో
జబ్ సే గయీ మోరీ సుధ్ హూన్ వినివే
ఆభాని న భేజ్ కి పర్యారే ఫల్ మాలే
ha@ms na jAniyA ki na phEri rE rAj hO
jab sE gayI mOrI sudh hUn vinivE
AbhAni na bhEj ki paryArE phal mAlE